anh ấy hôm nay bị ốm

Absence from work – Vắng mặt cơ quan

  • she’s on maternity leave   cô ấy đang nghỉ đẻ
  • he’s off sick today   anh ấy hôm nay bị ốm
  • he’s not in today      anh ấy hôm nay không có ở cơ quan
  • she’s on holiday    cô ấy đi nghỉ lễ rồi
  • I’m afraid I’m not well and won’t be able to come in today

tôi e là tôi không được khỏe nên hôm nay không thể đến cơ quan được

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật