anh ấy hôm nay bị ốm

Absence from work – Vắng mặt cơ quan

  • she’s on maternity leave   cô ấy đang nghỉ đẻ
  • he’s off sick today   anh ấy hôm nay bị ốm
  • he’s not in today      anh ấy hôm nay không có ở cơ quan
  • she’s on holiday    cô ấy đi nghỉ lễ rồi
  • I’m afraid I’m not well and won’t be able to come in today

tôi e là tôi không được khỏe nên hôm nay không thể đến cơ quan được

00:13:30, 19-02-2015
2695 Lượt xem