Chia động từ tiếng Nhật

Thể Bị ĐộngThể Điều KiệnThể Khả năng
1. Nhóm 11.  Nhóm 11.  Nhóm 1
2. Nhóm 22.  Nhóm 22.  Nhóm 2
3. Nhóm 33. Nhóm 33. Nhóm 3
Thể Cấm ChỉThể Sai khiếnThể Phủ định
1.  Nhóm 11.  Nhóm 11.  Nhóm 1
2.  Nhóm 22.  Nhóm 22.  Nhóm 2
3. Nhóm 33. Nhóm 33. Nhóm 3
Thể Mệnh lệnhThể Ý ĐịnhThể Quá khứ
1.  Nhóm 11.  Nhóm 11.  Nhóm 1
2.  Nhóm 22.  Nhóm 22.  Nhóm 2
3. Nhóm 33. Nhóm 33. Nhóm 3

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật