Chữ Kanji trong tiếng Nhật (151-200)

151 進shin ….tiến thăng tiến, tiền tiến, tiến lên 
152 平hei, byoo ….bình hòa bình, bình đẳng, trung bình, bình thường 
153 教kyoo …giáo giáo dục, giáo viên 
154 正sei, shoo …chính chính đáng, chính nghĩa, chân chính
155 原gen.. nguyên thảo nguyên, nguyên tử, nguyên tắc 
156 支shi ..chi chi nhánh, chi trì (ủng hộ) 
157 多ta ….đa đa số 
158 世sei, se… thế thế giới, thế gian, thế sự 
159 組so ….tổ tổ hợp, tổ chức 
160 界kai.. giới thế giới, giới hạn, địa giới
161 挙kyo…. cử tuyển cử, cử động, cử hành 
162 記ki ..kí thư kí, kí sự, kí ức 
163 報hoo… báo báo cáo, báo thù, báo đáp 
164 書sho…. thư thư đạo, thư tịch, thư kí 
165 心shin.. tâm tâm lí, nội tâm 
166 文bun, mon… văn văn chương, văn học 
167 北hoku.. bắc phương bắc 
168 名mei, myoo…. danh danh tính, địa danh 
169 指shi.. chỉ chỉ định, chỉ số 
170 委I …ủy ủy viên, ủy ban, ủy thác
171 資shi… tư tư bản, đầu tư, tư cách 
172 初sho… sơ sơ cấp 
173 女jo, nyo, nyoo… nữ phụ nữ 
174 院in….. viện học viện, y viện 
175 共kyoo…. cộng tổng cộng, cộng sản, công cộng 
176 元gen, gan ….nguyên gốc 
177 海kai…. hải hải cảng, hải phận 
178 近kin… cận thân cận, cận thị, cận cảnh 
179 第dai ….đệ đệ nhất, đệ nhị 
180 売bai ….mại thương mại
181 島too…. đảo hải đảo 
182 先sen… tiên tiên sinh, tiên tiến 
183 統too…… thống thống nhất, tổng thống, thống trị 
184 電den… điện phát điện, điện lực 
185 物butsu, motsu …vật động vật 
186 済sai …tế kinh tế, cứu tế 
187 官kan… quan quan lại 
188 水sui… thủy thủy điện 
189 投too… đầu đầu tư, đầu cơ 
190 向koo …hướng hướng thượng, phương hướng
191 派ha… phái trường phái 
192 信shin …tín uy tín, tín thác, thư tín 
193 結ketsu …kết đoàn kết, kết thúc 
194 重juu, choo… trọng, trùng trọng lượng; trùng phùng 
195 団dan, ton…. đoàn đoàn kết, đoàn đội 
196 税zei… thuế thuế vụ 
197 予yo… dự dự đoán, dự báo 
198 判han, ban…. phán phán quyết, phán đoán 
199 活katsu. ..hoạt hoạt động, sinh hoạt 
200 考koo… khảo khảo sát, tư khảo

 

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật