Chữ Kanji trong tiếng Nhật (201-250)

Học tiếng Nhật Bản – Hán tự trong tiếng Nhật (201 – 250)

201 午go… ngọ chính ngọ 
202 工koo, ku.. công công tác, công nhân 
203 省sei, shoo…. tỉnh tỉnh lược, phản tỉnh, hồi tỉnh 
204 知chi…tri thức, tri giác 
205 画ga, kaku ..họa, hoạch họa sĩ; kế hoạch 
206 引in …dẫn dẫn hỏa 
207 局kyoku …cục cục diện, cục kế hoạch 
208 打da …đả đả kích, ẩu đả 
209 反han, hon, tan …phản phản loạn, phản đối 
210 交koo …giao giao hảo, giao hoán
211 品hin …phẩm sản phẩm 
212 解kai, ge …giải giải quyết, giải thể, giải thích 
213 査sa …tra điều tra 
214 任nin …nhiệm trách nhiệm, nhiệm vụ 
215 策saku …sách đối sách 
216 込 <vào> -
217領ryoo…lĩnh, lãnh thống lĩnh, lãnh thổ, lĩnh vực 
218 利ri …lợi phúc lợi, lợi ích 
219 次ji, shi …thứ thứ nam, thứ nữ 
220 際sai …tế quốc tế
221 集shuu …tập tập hợp, tụ tập 
222 面men …diện phản diện, chính diện 
223 得toku …đắc đắc lợi, cầu bất đắc 
224 減gen …giảm gia giảm, giảm 
225 側soku …trắc bên cạnh 
226 村son …thôn thôn xã, thôn làng 
227 計kei …kê, kế thống kê; kế hoạch, kế toán 
228 変hen …biến biến đổi, biến thiên 
229 革kaku …cách da thuộc, cách mạng 
230 論ron …luận lí luận, ngôn luận, thảo luận
231 別betsu …biệt biệt li, đặc biệt, tạm biệt 
232 使shi …sử, sứ sử dụng; sứ giả, thiên sứ 
233 告koku …cáo báo cáo, thông cáo 
234 直choku, jiki …trực trực tiếp, chính trực 
235 朝choo …triều buổi sáng, triều đình 
236 広koo …quảng quảng trường, quảng đại 
237 企ki …xí xí nghiệp, xí hoạch 
238 認nin …nhận xác nhận, nhận thức 
239 億oku …ức trăm triệu 
240 切setsu, sai …thiết cắt, thiết thực, thân thiết
241 求kyuu …cầu yêu cầu, mưu cầu 
242 件ken …kiện điều kiện, sự kiện, bưu kiện 
243 増zoo …tăng tăng gia, tăng tốc 
244 半han …bán bán cầu, bán nguyệt 
245 感kan …cảm cảm giác, cảm xúc, cảm tình 
246 車sha …xa xe cộ, xa lộ 
247 校koo …hiệu trường học 
248 西sei, sai …tây phương tây 
249 歳sai, sei …tuế tuổi, năm, tuế nguyệt 
250 示ji, shi …thị biểu thị

 

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật