Chữ Kanji trong tiếng Nhật (251-300)

Học tiếng Nhật Bản – Học chữ Kanji tiếng Nhật

 

251 建ken, kon …kiến kiến thiết, kiến tạo 
252 価ka …giá giá cả, vô giá, giá trị 
253 付fu ..phụ phụ thuộc, phụ lục 
254 勢sei ..thế tư thế, thế lực 
255 男dan, nan ..nam đàn ông, nam giới 
256 在zai ..tại tồn tại, thực tại 
257 情joo, sei ..tình tình cảm, tình thế 
258 始shi ..thủy ban đầu, khai thủy, nguyên thủy 
259 台dai, tai ..đài lâu đài, đài 
260 聞bun, mon ..văn nghe, tân văn (báo)
261 基ki ..cơ cơ sở, cơ bản 
262 各kaku ..các các, mỗi 
263 参san.. tham tham chiếu, tham quan, tham khảo 
264 費hi ..phí học phí, lộ phí, chi phí 
265 木boku, moku ..mộc cây, gỗ 
266 演en ..diễn diễn viên, biểu diễn, diễn giả 
267 無mu, bu ..vô hư vô, vô ý nghĩa 
268 放hoo ..phóng giải phóng, phóng hỏa, phóng lao 
269 昨saku ..tạc <hôm> qua, <năm> qua.. 
270 特toku ..đặc đặc biệt, đặc công
271 運un ..vận vận chuyển, vận mệnh 
272 係kei ..hệ quan hệ, hệ số 
273 住juu ..trú, trụ cư trú; trụ sở 
274 敗hai ..bại thất bại 
275 位I ..vị vị trí, tước vị, đơn vị 
276 私shi ..tư tư nhân, công tư, tư lợi 
277 役eki, yaku.. dịch chức vụ, nô dịch 
278 果ka ..quả hoa quả, thành quả, kết quả 
279 軍gun ..quân quân đội, quân sự 
280 井sei, shoo ..tỉnh giếng
281 格kaku, koo ..cách tư cách, cách thức, sở hữu cách 
282 料ryoo ..liệu nguyên liệu, tài liệu, nhiên liệu 
283 語go ..ngữ ngôn ngữ, từ ngữ 
284 職shoku ..chức chức vụ, từ chức 
285 終shuu ..chung chung kết, chung liễu 
286 宮kyuu, guu, ku ..cung cung điện 
287 検ken ..kiểm kiểm tra 
288 死shi ..tử tử thi, tự tử 
289 必hitsu ..tất tất nhiên, tất yếu 
290 式shiki ..thức hình thức, phương thức, công thức
291 少shoo ..thiếu, thiểu thiếu niên; thiểu số 
292 過ka ..qua, quá thông qua; quá khứ, quá độ 
293 止shi ..chỉ đình chỉ 
294 割katsu ..cát chia cắt, cát cứ 
295 口koo, ku ..khẩu miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ 
296 確kaku ..xác chính xác, xác lập, xác suất 
297 裁sai ..tài may vá, tài phán, trọng tài 
298 置chi ..trí bố trí, bài trí, vị trí 
299 提tei ..đề cung cấp, đề cung 
300 流ryuu, ru ..lưu lưu lượng, hạ lưu, lưu hành

 

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật