Chữ Kanji trong tiếng Nhật (51-100)

51 対 đối đối diện, phản đối, đối với tai, tsui
52 金 kim hoàng kim, kim ngân kin, kon
53 子 tử tử tôn, phần tử, phân tử, nguyên tử shi, su
54 内 nội nội thành, nội bộ nai, dai
55 定 định thiết định, quyết định, định mệnh tei, joo
56 学 học học sinh, học thuyết gaku
57 高 cao cao đẳng, cao thượng koo
58 手 thủ tay, thủ đoạn shu
59 円 viên viên mãn, tiền Yên en
60 立 lập thiết lập, tự lập ritsu, ryuu
61 回 hồi vu hồi, chương hồi kai, e
62 連 liên liên tục, liên lạc ren
63 選 tuyển tuyển chọn sen
64 田 điền điền viên, tá điền den
65 七 thất 7 shichi
66 代 đại đại biểu, thời đại, đại diện, đại thế dai, tai
67 力 lực sức lực ryoku, riki
68 今 kim đương kim, kim nhật kon, kin
69 米 mễ gạo bei, mai
70 百 bách trăm, bách niên hyaku
71 相 tương, tướng tương hỗ, tương tự, tương đương; thủ tướng soo, shoo
72 関 quan hải quan, quan hệ kan
73 明 minh quang minh, minh tinh mei, myoo
74 開 khai khai mạc, khai giảng kai
75 京 kinh kinh đô, kinh thành kyoo, kei
76 問 vấn vấn đáp, chất vấn, vấn đề mon
77 体 thể hình thể, thân thể, thể thao tai, tei
78 実 thực sự thực, chân thực jitsu
79 決 quyết quyết định ketsu
80 主 chủ chủ yếu, chủ nhân shu, su
81 動 động hoạt động, chuyển động doo
82 表 biểu biểu hiện, bảng biểu, biểu diễn hyoo
83 目 mục mắt, hạng mục, mục lục moku, boku
84 通 thông thông qua, thông hành, phổ thông tsuu, tsu
85 化 hóa biến hóa ka, ke
86 治 trị cai trị, trị an, trị bệnh chi, ji
87 全 toàn toàn bộ zen
88 度 độ mức độ, quá độ, độ lượng do, to, taku
89 当 đương, đáng chính đáng; đương thời, tương đương too
90 理 lí lí do, lí luận, nguyên lí ri
91 山 sơn núi, sơn hà san
92 小 tiểu nhỏ, ít shoo
93 経 kinh kinh tế, sách kinh, kinh độ kei, kyoo
94 制 chế chế ngự, thể chế, chế độ sei
95 法 pháp pháp luật, phương pháp hoo, haQ, hoQ
96 下 hạ dưới, hạ đẳng ka, ge
97 千 thiên nghìn, nhiều, thiên lí sen
98 万 vạn vạn, nhiều, vạn vật man, ban
99 約 ước lời hứa (ước nguyện), ước tính yaku
100 戦 chiến chiến tranh, chiến đấu sen

 

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật