Chuyên ngành Logistics

Từ vựng về Logistics

Xem Phần 1       Xem phần 2      Xem phần 3    Xem phần 4   Xem phần 5

Xem Phần6       Xem phần 7      Xem phần 8   Xem phần 9   Xem phần 10

 1. 棚卸 : たなおろし:Hán việt :Bằng Tá: Stock taking ⇒ Kiểm kê
 2. 購買   こうばい   cấu mãi: mua hàng
 3. 資材課 しざいか
 4. 倉庫 そうこ thương khố : kho
 5. 対応します:đối ứng :tương ứng
 6. 終了 しゅうりょう:chung liễu: hoàn thành
 7. 済み すみ:hoàn thành
 8. 棚差:たなさ  bằng sai: sự sai biệt, khác biệt
 9. 状況 じょうきょう:trạng huống : tình trạng
 10. 頃 ごろ:khoảng
 11. 下記 かき
 12. 提案:ていあん đề án : phương án
 13. 使用 しよう sử dụng
 14. 材料 ざいりょう: tài liệu : nguyên liệu

Tên cảng biển

 1. 香港:ホンコン
 2. 栃木:とちぎ

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật