CV bằng tiếng Anh

CV (curriculum vitae) – Sơ yếu lý lịch

 • Name Tên
 • Address         Địa chỉ
 • Telephone number  Số điện thoại
 • Email address          Địa chỉ email
 • Date of birth            Ngày sinh
 • Nationality   Quốc tịch
 • Marital status          Tình trạng hôn nhân
 • Career objective     Mục tiêu nghề nghiệp
 • Education     Đào tạo
 • Qualifications          Trình độ chuyên môn
 • Employment history          Kinh nghiệm làm việc
 • Leisure interests     Sở thích khi nhàn rỗi
 • Referees        Người chứng nhận
00:34:16, 19-02-2015
2028 Lượt xem