Hán tự : Chữ QUYẾT 決

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
議する QUYẾT NGHỊ bàn định
済価格 QUYẾT TẾ GIÁ CÁCH giá thanh toán
QUYẾT THẮNG quyết thắng;trận chung kết; chung kết
QUYẾT NGHỊ nghị quyết
QUYẾT TẾ sự quyết toán; sự thanh toán; quyết toán; thanh toán
め付ける QUYẾT PHÓ trách cứ; trách mắng; trách; mắng; quy kết
裂する QUYẾT LIỆT tan vỡ; thất bại
死の QUYẾT TỬ cảm tử
める QUYẾT ấn định;quyết định; quyết
QUYẾT LIỆT quyết liệt;sự tan vỡ; sự thất bại; tan vỡ; thất bại
QUYẾT TỬ quyết tử
まる QUYẾT quyết;quyết định
行する QUYẾT HÀNH,HÀNG cương quyết;hành xử
断する QUYẾT ĐOÀN,ĐOẠN đoán;quyết đoán
まり QUYẾT quy định; sự quy định; quyết định; sự quyết định
算表 QUYẾT TOÁN BIỂU bảng quyết toán
QUYẾT ĐOÀN,ĐOẠN sự quyết đoán; quyết đoán; quyết định;thẩm đoán
して・・・しない QUYẾT không bao giờ
算する QUYẾT TOÁN kết toán;khóa sổ
QUYẾT CHIẾN quyết chiến
して QUYẾT quyết…không; dù thế nào cũng không…; không khi nào; không bao giờ
QUYẾT TOÁN sự cân đối tài khoản; quyết toán; cân đối tài khoản
意する QUYẾT Ý dứt ý;quyết chí
QUYẾT TRƯỚC sự quyết định; quyết định
QUYẾT Ý quyết ý; sự quyết định; ý đã quyết; quyết định; quyết tâm
然として QUYẾT NHIÊN nhất quyết;vững lòng
心する QUYẾT TÂM quyết;quyết lòng
QUYẾT NHIÊN kiên quyết
心する QUYẾT TÂM quyết tâm; quyết chí
済通貨 QUYẾT TẾ THÔNG HÓA đồng tiền thanh toán
QUYẾT TÂM sự quyết tâm; quyết tâm; quyết chí
済条件 QUYẾT TẾ ĐIỀU KIỆN điều kiện thanh toán
定方法 QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP cách quyết định
QUYẾT ĐẤU quyết đấu
済日 QUYẾT TẾ NHẬT ngày thanh toán
定する QUYẾT ĐỊNH quyết;quyết định
起する QUYẾT KHỞI khởi nghĩa;nổi dậy
済同盟 QUYẾT TẾ ĐỒNG MINH đồng minh thanh toán
定する QUYẾT ĐỊNH quyết định
議案 QUYẾT NGHỊ ÁN dự thảo nghị quyết
済単位 QUYẾT TẾ ĐƠN VỊ đơn vị thanh toán
QUYẾT ĐỊNH sự quyết định; quyết định
する GIẢI QUYẾT giải quyết
する XỬ,XỨ QUYẾT quyết
GIẢI QUYẾT giải quyết
TIÊN QUYẾT sự quyết định trước; sự định trước; việc ưu tiên hàng đầu; điều kiện tiên quyết
TÀI QUYẾT tài quyết; phán quyết của trọng tài; tòa án
BIỂU QUYẾT QUYỀN quyền biểu quyết;quyền bỏ phiếu
BIỂU QUYẾT biểu quyết
TỰ QUYẾT tự giải quyết;tự quyết
PHỦ QUYẾT QUYỀN quyền phủ quyết
断な BẤT QUYẾT ĐOÀN,ĐOẠN đắn đo
する PHỦ QUYẾT phủ quyết
BẤT QUYẾT ĐOÀN,ĐOẠN trù trừ
PHỦ QUYẾT sự phủ quyết
BÍ QUYẾT bí quyết
済取引 VỊ,MÙI QUYẾT TẾ THỦ DẪN buôn bán đầu cơ
する KHẢ QUYẾT chấp nhận; phê chuẩn; tán thành
断な QUYẾT ĐOÀN,ĐOẠN dùng dằng
VỊ,MÙI QUYẾT TÙ người chưa bị kết án tù; người bị giam đang trong quá trình xét xử
KHẢ QUYẾT sự chấp nhận; sự phê chuẩn; sự tán thành
VỊ,MÙI QUYẾT sự chưa có quyết định
THỦ QUYẾT sự bàn bạc để định ra; cam kết;sự quyết định
CHUẨN QUYẾT THẮNG trận bán kết; bán kết
NGHỊ QUYẾT QUYỀN quyền bỏ phiếu; quyền biểu quyết
PHÁN QUYẾT THƯ bản án
する NGHỊ QUYẾT nghị quyết; biểu quyết
THẢI,THÁI QUYẾT sự bỏ phiếu
PHÁN QUYẾT VĂN bản án
NGHỊ QUYẾT sự nghị quyết; sự biểu quyết; nghị quyết; biểu quyết
する PHÁN QUYẾT kết tội;lên án;phán xử;xử;xử án
する GIẢI QUYẾT quyết;xử
ĐỐI QUYẾT đối chất;sự đương đầu; sự đối đầu
PHÁN QUYẾT định án;phán quyết;quyết định của toà;tuyên án
多角済性 ĐA GIÁC QUYẾT TẾ TÍNH,TÁNH thanh toán nhiều bên
多数 ĐA SỐ QUYẾT biểu quyết
国際済銀行 QUỐC TẾ QUYẾT TẾ NGÂN HÀNH,HÀNG Ngân hàng Thanh toán Quốc tế
国際 QUỐC TẾ QUYẾT TẾ thanh toán quốc tế
現金 HIỆN KIM QUYẾT TẾ thanh toán ngay;thanh toán tiền mặt
貿易済協定 MẬU DỊ,DỊCH QUYẾT TẾ HIỆP ĐỊNH hiệp định mua bán và thanh toán
最後定する TỐI HẬU QUYẾT ĐỊNH quyết định cuối cùng
取り THỦ QUYẾT sự bàn bạc để định ra; sự cam kết;sự quyết định
準々 CHUẨN QUYẾT THẮNG tứ kết
最後める TỐI HẬU QUYẾT quyết định cuối cùng
債務の TRÁI VỤ QUYẾT TẾ thanh toán nợ
価格の GIÁ CÁCH QUYẾT ĐỊNH định giá
自主解 TỰ CHỦ,TRÚ GIẢI QUYẾT tự giải quyết
紛争解機関 PHÂN TRANH GIẢI QUYẾT CƠ,KY QUAN Cơ quan Giải quyết Tranh chấp
民族自 DÂN TỘC TỰ QUYẾT QUYỀN quyền dân tộc tự quyết
得点をめる ĐẮC ĐIỂM QUYẾT ghi bàn thắng
問題を解する VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT Giải quyết vấn đề
事件を解する SỰ KIỆN GIẢI QUYẾT xử kiện
片務手形 PHIẾN VỤ THỦ HÌNH QUYẾT TẾ bù trừ một chiều
アフリカ紛争建設的解のためのセンター PHÂN TRANH KIẾN THIẾT ĐÍCH GIẢI QUYẾT Trung tâm Giải quyết Tranh chấp về Xây dựng Châu Phi
20:59:38, 21-06-2015
3320 Lượt xem