Hán tự chữ SÚY,SOÁI,SUẤT 帥

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TỔNG SÚY,SOÁI,SUẤT người cầm đầu; người chỉ huy; người lãnh đạo
THỐNG SÚY,SOÁI,SUẤT QUYỀN quyền thống soái; quyền tối cao
THỐNG SÚY,SOÁI,SUẤT thống suý; thống soái; nguyên soái
NGUYÊN SÚY,SOÁI,SUẤT PHỦ phủ nguyên soái
NGUYÊN SÚY,SOÁI,SUẤT nguyên soái; thống chế; chủ soái; đô đốc
10:39:48, 08-03-2015
3226 Lượt xem