Hán tự chữ TIÊN 仙

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TIÊN DƯỢC thuốc tiên
TIÊN NỮ tiên cô
TIÊN NỮ tiên nữ
TIÊN CẢNH tiên cảnh
TIÊN NHÂN tiên nhân
TIÊN tiên nhân
THỦY TIÊN hoa thủy tiên;thủy tiên
TỬU TIÊN sự uống rượu say
THẦN TIÊN thần tiên
THỦY TIÊN HOA hoa thủy tiên
06:59:26, 09-03-2015
4567 Lượt xem