[kanji] Chữ Hán tự: BẠN 伴

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
BẠN TẤU đệm nhạc;sự đệm đàn
BẠN LỮ bầu bạn
BẠN dìu dắt;phát sinh; có;theo;tương xứng; cân bằng
ĐỒNG BẠN cùng với; sự đi cùng với
TƯƠNG,TƯỚNG BẠN đi cùng; cùng với
ĐỒNG BẠN GIẢ bạn đường
する ĐỒNG BẠN đưa
する ĐỒNG BẠN cùng với; đi cùng với
新婚同する TÂN HÔN ĐỒNG BẠN đưa dâu
06:00:14, 11-03-2015
3050 Lượt xem