[kanji] Chữ Hán tự: BẢO 保 (phần 1)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
険金 BẢO HIỂM KIM cược;Tiền bảo hiểm
険利益 BẢO HIỂM LỢI ÍCH lợi ích bảo hiểm
護する BẢO HỘ bảo hộ;độ trì;gìn giữ;hộ
管する BẢO QUẢN bảo quản
BẢO AN,YÊN bảo an;phương án
険追加所 BẢO HIỂM TRUY GIA SỞ giấy bổ sung bảo hiểm
険価格 BẢO HIỂM GIÁ CÁCH giá trị bảo hiểm
BẢO HỘ sự bảo hộ
BẢO QUẢN bảo quản;lưu kho;sự bảo quản
BẢO AN,YÊN sự trị an; sự đảm bảo an toàn; sự bảo an
険賠償金 BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG KIM tiền bồi thưởng bảo hiểm
険価値 BẢO HIỂM GIÁ TRỊ giá trị bảo hiểm
証金 BẢO CHỨNG KIM tiền bảo chứng;tiền bảo đảm;tiền bảo hiểm
税貨物 BẢO THUẾ HÓA VẬT hàng nợ thuế
守的 BẢO THỦ ĐÍCH có tính chất bảo thủ
険賠償 BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG bồi dưỡng bảo hiểm
険会社 BẢO HIỂM HỘI XÃ công ty bảo hiểm;hãng bảo hiểm
証書 BẢO CHỨNG THƯ giấy bảo đảm;giấy bảo lãnh;tờ bảo đảm
税品輸送 BẢO THUẾ PHẨM THÂU TỐNG chuyên chở hàng nợ thuế
守派 BẢO THỦ PHÁI phái bảo thủ
険評価額約款 BẢO HIỂM BÌNH GIÁ NGẠCH ƯỚC KHOAN điều khoản giá trị thỏa thuận
険代理業者 BẢO HIỂM ĐẠI LÝ NGHIỆP GIẢ môi giới bảo hiểm
証人になる BẢO CHỨNG NHÂN bàu chủ
税品輸出許可書 BẢO THUẾ PHẨM THÂU XUẤT HỨA KHẢ THƯ giấy phép xuất kho hải quan
守党 BẢO THỦ ĐẢNG đảng bảo thủ
険証明書 BẢO HIỂM CHỨNG MINH THƯ giấy chứng nhận bảo hiểm
険代利点 BẢO HIỂM ĐẠI LỢI ĐIỂM đại lý bảo hiểm
証人 BẢO CHỨNG NHÂN bảo nhân;người bảo lãnh;người đảm bảo
税品 BẢO THUẾ PHẨM hàng nợ thuế
BẢO THỦ bảo thủ
険証券 BẢO HIỂM CHỨNG KHOÁN đơn bảo hiểm
険プローカー BẢO HIỂM môi giới bảo hiểm
証する BẢO CHỨNG bảo lãnh;cam đoan
税価格 BẢO THUẾ GIÁ CÁCH giá chưa thuế
存料 BẢO TỒN LIỆU chất bảo quản
養所 BẢO DƯỠNG SỞ viện điều dưỡng; trạm điều dưỡng; nơi điều dưỡng
険表価格 BẢO HIỂM BIỂU GIÁ CÁCH giá trị bảo hiểm thỏa thuận
険を給与に算入する BẢO HIỂM CẤP DỮ,DỰ TOÁN NHẬP Tính gộp bảo hiểm vào tiền lương
証する BẢO CHỨNG bảo chứng; bảo đảm
留する BẢO LƯU bảo lưu; hoãn lại;giữ lại
存する BẢO TỒN giữ;giữ lại
BẢO DƯỠNG bổ dưỡng
険条件 BẢO HIỂM ĐIỀU KIỆN điều kiện bảo hiểm
険をかける BẢO HIỂM bảo hiểm
BẢO CHỨNG cam kết;sự bảo chứng; sự bảo đảm
BẢO LƯU bảo lưu;sự bảo lưu; sự hoãn lại
存する BẢO TỒN bảo tồn
障手形 BẢO CHƯƠNG THỦ HÌNH hối phiếu bảo đảm
険書類 BẢO HIỂM THƯ LOẠI chứng từ bảo hiểm
BẢO HIỂM sự bảo hiểm
菌者 BẢO KHUẨN GIẢ người mang mầm bệnh; vật mang mầm bệnh
然する BẢO NHIÊN đực mặt
BẢO TỒN bảo tồn;sự bảo tồn
障契約 BẢO CHƯƠNG KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng bảo lãnh;hợp đồng bồi thường
険料率 BẢO HIỂM LIỆU XUẤT suất phí bảo hiểm
釈証書 BẢO THÍCH CHỨNG THƯ giấy bảo lãnh
育所 BẢO DỤC SỞ nhà trẻ;phòng dành riêng cho trẻ
BẢO ÔN sự giữ độ ấm; sự duy trì độ ấm; sự giữ nhiệt
BẢO TOÀN bảo toàn
障する BẢO CHƯƠNG bảo chướng
険料割戻 BẢO HIỂM LIỆU CÁT LỆ bớt phí bảo hiểm
BẢO THÍCH bảo lãnh;tại ngoại hầu tra
育園の教員 BẢO DỤC VIÊN GIÁO VIÊN Giáo viên dạy ở nhà trẻ
BẢO MẪU bảo mẫu
BẢO KIỆN sự bảo vệ sức khỏe
障する BẢO CHƯƠNG bảo đảm
険料 BẢO HIỂM LIỆU bảo phí;Phí bảo hiểm
護関税率 BẢO HỘ QUAN THUẾ XUẤT suất thuế bảo hộ
育園 BẢO DỤC VIÊN nhà trẻ
有権 BẢO HỮU QUYỀN quyền bắt giữ
BẢO giữ; bảo vệ; duy trì
BẢO CHƯƠNG đảm bảo;sự bảo đảm
険所 BẢO HIỂM SỞ trung tâm y tế
護者 BẢO HỘ GIẢ người bảo hộ; người bảo trợ;ông bàu
管貨物 BẢO QUẢN HÓA VẬT hàng lưu kho
有する BẢO HỮU bắt giữ
険金額 BẢO HIỂM KIM NGẠCH số tiền bảo hiểm
険延長 BẢO HIỂM DIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG gia hạn bảo hiểm
護措置 BẢO HỘ THỐ TRỊ biện pháp bảo hộ
管料 BẢO QUẢN LIỆU phí bảo quản;phí lưu kho
持する BẢO TRÌ phò trì;phù trì
険金の一時払い BẢO HIỂM KIM NHẤT THỜI PHẤT thanh toán tiền bảo hiểm một cục; trả bảo hiểm một cục
険契約 BẢO HIỂM KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng bảo hiểm
護委員会 BẢO HỘ ỦY VIÊN HỘI ủy ban bảo vệ
管する BẢO QUẢN giữ;giữ gìn
BẢO TRÌ bảo trì
ĐẢM BẢO PHẨM hàng cầm cố
TRUNG BẢO GIẢ Người điều đình; người can thiệp
にとる ĐẢM BẢO cầm lấy
ĐẢM BẢO đảm bảo; khoản thế chấp
険者 BỊ BẢO HIỂM GIẢ người được bảo hiểm
NHẬT BẢO thời gian có thể bảo quản (thức ăn)
険物 BỊ BẢO HIỂM VẬT vật được bảo hiểm
証人 BỊ BẢO CHỨNG NHÂN người được đảm bảo
HỎA BẢO thời gian giữ lửa
する XÁC BẢO bảo hộ; bảo đảm; bảo vệ
XÁC BẢO sự bảo hộ; sự bảo đảm; sự cam đoan; sự bảo vệ
TRỌNG BẢO GIẢ Người điều đình; người can thiệp
契約者 ĐẢM BẢO KHẾ,KHIẾT ƯỚC GIẢ người cầm cố
TRỌNG BẢO Sự điều đình; sự can thiệp
07:04:05, 12-03-2015
3996 Lượt xem