[kanji] Chữ Hán tự: BIỂU 俵

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
BIỂU bì cỏ; túi rơm; bao bì làm bằng rơm
MỄ BIỂU túi gạo
THÁN BIỂU bao tải than
THỔ BIỂU đấu trường; vũ đài
NHẤT BIỂU đầy bao; bao
05:27:24, 13-03-2015
2499 Lượt xem