[kanji] Chữ Hán tự: CHỈ 旨

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CHỈ VỊ Hương vị ngon lành; hương vị thơm ngon
い絵 CHỈ HỘI Bức tranh tuyệt vời
CHỈ chân lý;chỉ thị; thông báo;ý nghĩa
NỘI CHỈ mật chỉ
THÚ CHỈ ý đồ; mục đích
DỤ CHỈ sự có lý do; có lý lẽ
LUẬN CHỈ mục đích tranh luận
YẾU CHỈ cái cốt yếu; yếu tố cần thiết; yếu tố chính; cái cốt lõi; sự tóm lược
BẢN CHỈ đối tượng chính; đối tượng chủ yếu; mục tiêu thực sự
SẮC CHỈ sắc chỉ
23:02:34, 15-03-2015
2809 Lượt xem