[kanji] Chữ Hán tự: CƯỜNG 強 (phần 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
パソコンの勉をする MIỄN CƯỜNG học vi tính; học tin học
無理に結婚をいる VÔ,MÔ LÝ KẾT HÔN CƯỜNG ép duyên
05:41:12, 28-03-2015
2654 Lượt xem