[kanji] Chữ Hán tự : ĐỊNH 定 (phần 1)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
着液 ĐỊNH TRƯỚC DỊCH định hình;dung dịch hiện ảnh
期船運賃率 ĐỊNH KỲ THUYỀN VẬN NHẪM XUẤT suất cước tàu chợ
期保険 ĐỊNH KỲ BẢO HIỂM Bảo hiểm định kỳ;đơn bảo hiểm định hạn
常状態 ĐỊNH THƯỜNG TRẠNG THÁI trạng thái vững vàng; trạng thái ổn định
休日 ĐỊNH HƯU NHẬT ngày nghỉ thường kì
ĐỊNH THỰC bữa ăn đặc biệt; suất ăn
着剤 ĐỊNH TRƯỚC TỀ thuốc hiện ảnh
期船運賃 ĐỊNH KỲ THUYỀN VẬN NHẪM cước tàu chợ;suất cước tàu chợ
ĐỊNH KỲ định kỳ
型詩 ĐỊNH HÌNH THI thơ theo thể cố định
ĐỊNH HƯU ngày nghỉ được quy định
ĐỊNH NGẠCH định ngạch
着する ĐỊNH TRƯỚC có chỗ đứng vững chắc
期船輸送 ĐỊNH KỲ THUYỀN THÂU TỐNG chuyên chở tàu chợ
ĐỊNH SỐ Hằng số
ĐỊNH HÌNH hình dạng cố định; hình dạng thông thường
める ĐỊNH làm ổn định; xác định
量分析 ĐỊNH LƯỢNG PHÂN TÍCH Sự phân tích định lượng
ĐỊNH TRƯỚC định hình;sự có chỗ đứng vững chắc
期船約款 ĐỊNH KỲ THUYỀN ƯỚC KHOAN điều khoản tàu chợ
性分析 ĐỊNH TÍNH,TÁNH PHÂN TÍCH Phân tích định tính
ĐỊNH VIÊN sức chứa
まる ĐỊNH ổn định
ĐỊNH LƯỢNG định lượng; lượng cố định
ĐỊNH LÝ định lý;Định lý; mệnh đề
期船条項 ĐỊNH KỲ THUYỀN ĐIỀU HẠNG điều khoản tàu chợ
ĐỊNH TÍNH,TÁNH Định tính
収入 ĐỊNH THU,THÂU NHẬP Thu nhập cố định
まらない天気 ĐỊNH THIÊN KHÍ thời tiết hay thay đổi
足数 ĐỊNH TÚC SỐ Số đại biểu quy định (để biểu quyết)
ĐỊNH XUẤT tỷ lệ cố định
期船条件 ĐỊNH KỲ THUYỀN ĐIỀU KIỆN điều khoản tàu chợ
ĐỊNH LUẬT luật định
ĐỊNH TẮC luật lệ; quy tắc
まった場所 ĐỊNH TRƯỜNG SỞ nơi chỉ định
ĐỊNH DỊCH Bản dịch chuẩn
ĐỊNH ĐIỂM điểm cố định
期船の運賃 ĐỊNH KỲ THUYỀN VẬN NHẪM bến cảng tàu chợ
形郵便物 ĐỊNH HÌNH BƯU TIỆN VẬT thư theo cỡ chuẩn
冠詞 ĐỊNH QUAN,QUÂN TỪ Mạo từ xác định
ĐỊNH rõ ràng; phân minh;sự phân minh; phân minh; chắc
ĐỊNH QUY chiếc thước kẻ; thước kẻ
滑車 ĐỊNH HOẠT XA Ròng rọc cố định
期船 ĐỊNH KỲ THUYỀN tàu chợ
形外郵便物 ĐỊNH HÌNH NGOẠI BƯU TIỆN VẬT thư không theo cỡ chuẩn
価表値段 ĐỊNH GIÁ BIỂU TRỊ ĐOẠN giá hiện hành
ĐỊNH KIẾN định kiến
温動物 ĐỊNH ÔN ĐỘNG VẬT động vật máu nóng
期背運賃率 ĐỊNH KỲ BỐI VẬN NHẪM XUẤT cước tàu chợ
形動詞 ĐỊNH HÌNH ĐỘNG TỪ Động từ có ngôi
価表 ĐỊNH GIÁ BIỂU bảng giá
航海用船契約 ĐỊNH HÀNG HẢI DỤNG THUYỀN KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng thuê tàu chuyến
ĐỊNH ÔN Nhiệt độ cố định
期用船量 ĐỊNH KỲ DỤNG THUYỀN LƯỢNG phí thuê tàu định hạn
ĐỊNH HÌNH hình dạng cố định; hình dạng thông thường
ĐỊNH GIÁ giá cố định;giá hiện hành;giá xác định; giá ghi trên hàng hoá
義域 ĐỊNH NGHĨA VỰC miền xác định
比例 ĐỊNH TỶ LỆ Tỉ lệ cố định
期用船契約書 ĐỊNH KỲ DỤNG THUYỀN KHẾ,KHIẾT ƯỚC THƯ hợp đồng thuê tàu định hạn
式化 ĐỊNH THỨC HÓA Thể thức hóa; định thức hoá
例会 ĐỊNH LỆ HỘI hội nghị theo định lệ
義する ĐỊNH NGHĨA định nghĩa
ĐỊNH KHOAN điều lệ
期清算契約 ĐỊNH KỲ THANH TOÁN KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng kỳ hạn
ĐỊNH THỨC Công thức
ĐỊNH LỆ Tính đều đặn
ĐỊNH NGHĨA định nghĩa; sự định nghĩa
格荷重 ĐỊNH CÁCH HÀ TRỌNG,TRÙNG tải trọng quy định
期支払手形 ĐỊNH KỲ CHI PHẤT THỦ HÌNH hối phiếu trả tiền định kỳ
年金 ĐỊNH NIÊN KIM tiền hưu trí
住者 ĐỊNH TRÚ,TRỤ GIẢ Cư dân lâu dài
ĐỊNH TRỊ Cố định
期預金証書 ĐỊNH KỲ DỰ KIM CHỨNG THƯ Chứng chỉ tiền gửi định kỳ
期売買(取引所) ĐỊNH KỲ MẠI MÃI THỦ DẪN SỞ giao dịch kỳ hạn (sở giao dịch)
年を迎える ĐỊNH NIÊN NGHINH Được nghỉ hưu
ĐỊNH TRÚ,TRỤ định cư
ĐỊNH LẬP Luận án; luận đề; luận điểm; luận cương
期預金 ĐỊNH KỲ DỰ KIM tiền gửi định kỳ
期取引 ĐỊNH KỲ THỦ DẪN giao dịch kỳ hạn (sở giao dịch)
年に感謝の挨拶する ĐỊNH NIÊN CẢM TẠ AI,ẢI TẠT lạy tạ
位置 ĐỊNH VỊ TRỊ vị trí gốc
礎式 ĐỊNH SỞ THỨC lễ khởi công
期輸送 ĐỊNH KỲ THÂU TỐNG chuyên chở tàu chợ
期券 ĐỊNH KỲ KHOÁN vé thường kỳ; vé tháng
ĐỊNH NIÊN tuổi về hưu
ĐỊNH VỊ sự định vị
TRẤN ĐỊNH Sự đàn áp
の形式 QUY ĐỊNH HÌNH THỨC định thức
ĐẶC ĐỊNH HÓA cá biệt hóa
する QUYẾT ĐỊNH quyết định
引渡し SUY,THÔI ĐỊNH DẪN ĐỘ giao tượng trưng
資本 CỔ ĐỊNH TƯ BẢN vốn cố định
する PHỦ ĐỊNH bác bỏ
する CHẾ ĐỊNH ban hành;ban hành luật; định ra một qui chế;khai sáng;lập
DỰ ĐỊNH dự định;dự tính;sự dự định;ý định
する TUYỂN ĐỊNH lựa chọn; tuyển chọn
する QUY ĐỊNH quy định; quy chế
する ĐẶC ĐỊNH chỉ định trước
QUYẾT ĐỊNH sự quyết định; quyết định
TẠM ĐỊNH HIỆP ĐỊNH hiệp định tạm thời
05:49:57, 29-03-2015
2616 Lượt xem