[kanji] Chữ Hán tự : ĐỊNH 定 (phần 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
価格 SUY,THÔI ĐỊNH GIÁ CÁCH giá ước tính
費用 CỔ ĐỊNH PHÍ DỤNG phí cố định
する PHỦ ĐỊNH phủ định
CHẾ ĐỊNH định chế;sự ban hành luật; đạo luật; sắc lệnh; sự định ra một qui chế
する GIẢ ĐỊNH giả định
TUYỂN ĐỊNH sự lựa chọn; sự tuyển chọn
QUY ĐỊNH điều luật;qui chế;qui định;qui ước;quy định; quy tắc;thể lệ
ĐẶC ĐỊNH đã định trước; đặc định;sự chỉ định trước
TIÊU ĐỊNH Sự tiêu chuẩn hóa; sự định hướng
価格 TẠM ĐỊNH GIÁ CÁCH giá tạm tính
する SUY,THÔI ĐỊNH ước tính; suy đoán; giả định
CỔ ĐỊNH PHÍ phí cố định
PHỦ ĐỊNH sự phủ định
する PHÁN ĐỊNH nhận diện
GIẢ ĐỊNH sự giả định
申込 XÁC ĐỊNH THÂN VÀO chào hàng cố định
試験 KIỂM ĐỊNH THI NGHIỆM kỳ thi bằng lái; kỳ thi kiểm tra trình độ; kiểm tra trình độ
TẠM ĐỊNH sự tạm thời
SUY,THÔI ĐỊNH sự ước tính; sự suy đoán; sự giả định; ước tính
為替相場 CỔ ĐỊNH VI THẾ TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG ngang giá chính thức
する PHÁN ĐỊNH phán đoán; phân định
申告 XÁC ĐỊNH THÂN CÁO kê khai thuế
証明書 KIỂM ĐỊNH CHỨNG MINH THƯ giấy chứng nhận kiểm nghiệm
駅引渡し CHỈ ĐỊNH DỊCH DẪN ĐỘ giao tại ga chỉ định
利子率 CỔ ĐỊNH LỢI TỬ,TÝ XUẤT suất lãi cố định
PHÁN ĐỊNH sự phán đoán; sự phân định
まり ĐỊNH sự thường xuyên; sự bình thường; sự lặp lại
提供 XÁC ĐỊNH ĐỀ CUNG chào hàng cố định
VÔ,MÔ ĐỊNH KIẾN vô nghĩa
結果 KIỂM ĐỊNH KẾT QUẢ kết quả kiểm nghiệm
する ĐOÀN,ĐOẠN ĐỊNH đoán
CHỈ ĐỊNH DỊCH ga chỉ định
価格 CỔ ĐỊNH GIÁ CÁCH giá cố định
NỘI ĐỊNH Quyết định không chính thức
保険証券 XÁC ĐỊNH BẢO HIỂM CHỨNG KHOÁN đơn bảo hiểm đích danh;đơn bảo hiểm giá
TRÍCH,ĐÍCH ĐỊNH LƯỢNG độ chuẩn (hóa học)
KIỂM ĐỊNH LIỆU lệ phí thi; lệ phí dự thi; tiền dự thi
する ĐOÀN,ĐOẠN ĐỊNH kết luận
買い付け委託書 CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC THƯ đơn ủy thác đặt hàng cố định
する CỔ ĐỊNH cố định; giữ nguyên; không thay đổi
する HIỆP ĐỊNH giao hẹn
評価〔税関) CÔNG ĐỊNH BÌNH GIÁ THUẾ QUAN đánh giá chính thức (hải quan)
期船の航海 BẤT ĐỊNH KỲ THUYỀN HÀNG HẢI chạy tàu rông
受信技術 HẠN ĐỊNH THỤ,THỌ TÍN KỸ THUẬT Hệ thống Truy cập có điều kiện
する XÁC ĐỊNH xác định; lập nên; quyết định
教科書 KIỂM ĐỊNH GIÁO KHOA THƯ sách giáo khoa đã qua kiểm duyệt
ĐOÀN,ĐOẠN ĐỊNH kết luận
CHỈ ĐỊNH CẢNG cảng chỉ định
する AN,YÊN ĐỊNH êm thắm
した CỔ ĐỊNH cố định
HIỆP ĐỊNH hiệp định; hiệp ước
相場 CÔNG ĐỊNH TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG giá chính thức (sở giao dịch)
期海運 BẤT ĐỊNH KỲ HẢI VẬN chạy tàu rông
する HẠN ĐỊNH vạch giới hạn
LUẬN ĐỊNH luận định
する KHẲNG ĐỊNH khẳng định
した見解 XÁC ĐỊNH KIẾN GIẢI định kiến
する TRẮC ĐỊNH đo lường
KIỂM ĐỊNH NHÂN người kiểm nghiệm
CHỈ ĐỊNH TỊCH chỗ ngồi đã chỉ định sẵn
する AN,YÊN ĐỊNH ổn định
CỔ ĐỊNH cố định; sự cố định; sự giữ nguyên; giữ nguyên; giữ cố định
歩合 CÔNG ĐỊNH BỘ HỢP suất chiết khấu ngân hàng
BẤT ĐỊNH bất định
する HẠN ĐỊNH hạn định; hạn chế; quy định giới hạn
する NHẬN ĐỊNH nhận định
KHẲNG ĐỊNH sự khẳng định
XÁC ĐỊNH sự xác định; quyết định;xác định
TRẮC ĐỊNH sự đo lường;trắc định
する KIỂM ĐỊNH giám định;kiểm nghiệm
する CHỈ ĐỊNH ấn định;phái
AN,YÊN ĐỊNH ơn;sự ổn định; sự yên ổn; sự ổn thoả; ổn định; yên ổn; ổn thỏa;ổn định; ổn thỏa; yên ổn
割引率 CÔNG ĐỊNH CÁT DẪN XUẤT suất chiết khấu chính thức
HẠN ĐỊNH sự hạn định; sự hạn chế; sự quy định giới hạn
する NHẬN ĐỊNH thừa nhận; chứng nhận
郵便局 ĐẶC ĐỊNH BƯU TIỆN CỤC,CUỘC bưu điện đặc biệt
する KIỂM ĐỊNH kiểm định; kiểm tra và phân định; kiểm tra trình độ; kiểm tra
する CHỈ ĐỊNH chỉ định
価格 CÔNG ĐỊNH GIÁ CÁCH giá trị chính thức
NHẬN ĐỊNH sự thừa nhận; sự chứng nhận
通常兵器使用禁止制限条約 ĐẶC ĐỊNH THÔNG THƯỜNG BINH KHÍ SỬ,SỨ DỤNG CẤM CHỈ CHẾ HẠN ĐIỀU ƯỚC Công ước Cấm và Hạn chế Sử dụng Một số Vũ khí quy định
KIỂM ĐỊNH sự kiểm định; sự kiểm tra và phân định; kiểm định; kiểm tra trình độ
CHỈ ĐỊNH chỉ định;sự chỉ định
KHÁM ĐỊNH CHỦ,TRÚ chủ tài khoản
CÔNG ĐỊNH sự công bố; sự ấn định chính thức
配置 DỰ ĐỊNH PHỐI TRỊ bố trí chương trình
する THIẾT ĐỊNH lập nên;thành lập; thiết lập; tạo ra
税率 ƯỚC ĐỊNH THUẾ XUẤT suất thuế hiệp định
貨物 ĐẶC ĐỊNH HÓA VẬT hàng đặc định
準備金 PHÁP ĐỊNH CHUẨN BỊ KIM dự trữ luật định
する KHÁM ĐỊNH thanh toán; tính; coi
NHẬP ĐỊNH sự nhập thiền
申告書 DỰ ĐỊNH THÂN CÁO THƯ giấy phép tạm khai
THIẾT ĐỊNH sự thành lập; sự thiết lập; sự tạo ra
する ƯỚC ĐỊNH cam kết
権限 ĐẶC ĐỊNH QUYỀN HẠN quyền đặc biệt
平価 PHÁP ĐỊNH BÌNH GIÁ ngang giá hối đoái
TRA ĐỊNH sự định giá để đánh thuế
する TƯỞNG ĐỊNH giả định
KHÁM ĐỊNH sự tính toán; sự thanh toán; sự lập tài khoản; tài khoản (kế toán); khoản; thanh toán; tính toán; tính tiền
05:51:15, 29-03-2015
2525 Lượt xem