[kanji] Chữ Hán tự: DUY 唯

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
物論 DUY VẬT LUẬN duy vật luận;thuyết duy vật
DUY VẬT duy vật
我論 DUY NGÃ LUẬN duy ngã
心論 DUY TÂM LUẬN duy tâm luận;tâm thần luận; chủ nghĩa duy tâm; thuyết duy tâm
DUY TÂM duy tâm
DUY NHẤT duy nhất; chỉ có một; độc nhất
DUY NHẤT duy nhất; chỉ có một; độc nhất
DUY chỉ; vẻn vẹn chỉ; thế nhưng
美主義 DUY MỸ,MĨ CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa duy mỹ
理論 DUY LÝ LUẬN thuyết duy lý
15:04:13, 24-03-2015
4085 Lượt xem