[kanji] Chữ Hán tự: KIẾM 剣

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
KIẾM kiếm
KIẾM ĐẠO kiếm đạo
KIẾM THUẬT kiếm thuật
KIẾM PHÁP kiếm pháp
KIẾM KHÁCH kiếm khách
KIẾM KỊCH kiếm kịch; kịch hoặc phim lấy chủ đề về kiếm thuật; kịch hoặc phim về samurai
を抜く KIẾM BẠT rút gươm
ĐAO KIẾM THƯƠNG cửa hàng bán gươm kiếm
ĐAO KIẾM đao;đao kiếm
TRƯỜNG,TRƯỢNG KIẾM trường kiếm; thanh gươm dài
THẦN KIẾM thần kiếm
ĐOẢN KIẾM đoản kiếm; dao găm
CHÂN KIẾM đứng đắn
CHÂN KIẾM nghiêm trang; đúng đắn; nghiêm chỉnh;sự nghiêm trang; nghiêm trang; sự đúng đắn; đúng đắn; sự nghiêm chỉnh; nghiêm chỉnh
HOÀI KIẾM dao găm
BẢO KIẾM bảo kiếm
22:04:17, 21-03-2015
3640 Lượt xem