[kanji] Chữ Hán tự: LUÂN 倫

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
理学 LUÂN LÝ HỌC luân lý học
LUÂN LÝ đạo nghĩa;luân lý
TUYỆT LUÂN sự tuyệt luân; sự vô địch; sự vô song;tuyệt luân; vô địch; vô song
NHÂN LUÂN Đạo lý làm người
の道 NGŨ LUÂN ĐẠO đạo ngũ luân
NGŨ LUÂN ngũ luân
BẤT LUÂN bất luân; không còn luân thường đạo lý;sự bất luân; sự không còn luân thường đạo lý
欧州企業理学会 ÂU CHÂU XÍ NGHIỆP LUÂN LÝ HỌC HỘI Hội khoa học doanh nghiệp Châu Âu
05:31:34, 13-03-2015
3466 Lượt xem