[kanji] Chữ Hán tự: PHẨM 品 (phần 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
する XUẤT PHẨM trưng bày; triển lãm
DỤNG PHẨM đồ dùng
(保険) TÀN PHẨM BẢO HIỂM hàng còn lại (bảo hiểm)
付き電子ゲーム CẢNH PHẨM PHÓ ĐIỆN TỬ,TÝ Trò chơi điện tử có thưởng
損害クレーム THƯƠNG PHẨM TỔN HẠI khiếu nại tổn thất hàng hoá
を宣伝する THƯƠNG PHẨM TUYÊN TRUYỀN rao hàng
XUẤT PHẨM sự trưng bày; sự triển lãm; trưng bày; triển lãm
TÀN PHẨM hàng còn lại
PHẾ PHẨM phế phẩm
所有権 THƯƠNG PHẨM SỞ HỮU QUYỀN quyền sở hữu hàng hoá
を取引する THƯƠNG PHẨM THỦ DẪN chào hàng
TÁC PHẨM bản đàn;tác phẩm
高気 CAO KHÍ PHẨM bảo bối
輸入 THÂU NHẬP PHẨM hàng nhập;hàng nhập cảng;hàng nhập khẩu;mặt hàng nhập khẩu
美術 MỸ,MĨ THUẬT PHẨM sản phẩm nghệ thuật
生鮮 SINH TIÊN PHẨM hàng dễ hỏng;hàng động vật sống
平均 BÌNH QUÂN PHẨM CHẤT phẩm chất bình quân;phẩm chất trung bình
通貨倉庫 THÔNG HÓA PHẨM THƯƠNG KHỐ kho hàng chuyển tiếp
軽量 KHINH LƯỢNG PHẨM hàng nhẹ
見本 KIẾN BẢN PHẨM hàng mẫu
国製 QUỐC CHẾ PHẨM hàng nội hóa
付属 PHÓ THUỘC PHẨM đồ phụ tùng;dụng phẩm
食料 THỰC LIỆU PHẨM thực phẩm; nguyên liệu nấu ăn
通貨 THÔNG HÓA PHẨM hàng quá cảnh
軍需 QUÂN NHU PHẨM quân dụng; hàng hóa dùng cho quân đội; đồ quân dụng
結束 KẾT THÚC PHẨM hàng đóng bao
国産 QUỐC SẢN PHẨM hàng nội;hàng trong nước;nội hóa;quốc sản
半製 BÁN CHẾ PHẨM bán thành phẩm;hàng chế biến công nghệ phẩm;nửa thành phẩm
免税輸入申告書 MIỄN THUẾ PHẨM THÂU NHẬP THÂN CÁO THƯ giấy khai hàng miễn thuế
通常 THÔNG THƯỜNG PHẨM CHẤT phẩm chất thông dụng
経営 KINH DOANH,DINH PHẨM MỤC mặt hàng kinh doanh
献納 HIẾN NẠP PHẨM vật hiến tặng
標準 TIÊU CHUẨN PHẨM CHẤT phẩm chất tiêu chuẩn
担保 ĐẢM BẢO PHẨM hàng cầm cố
工芸 CÔNG NGHỆ PHẨM Đồ thủ công mỹ nghệ; sản phẩm thủ công mỹ nghệ
商業 THƯƠNG NGHIỆP PHẨM CHẤT phẩm chất thương mại
医薬 I,Y DƯỢC PHẨM đồ y tế; dược phẩm; thuốc chữa bệnh;dược liệu
免税リスト MIỄN THUẾ PHẨM danh mục hàng miễn thuế
交換 GIAO HOÁN PHẨM vật phẩm trao đổi; hàng hóa trao đổi
輸送目録 THÂU TỐNG PHẨM MỤC LỤC bản kê hàng chuyên chở
車用 XA DỤNG PHẨM phụ tùng ô tô
特級 ĐẶC CẤP PHẨM hàng cao cấp
化粧 HÓA TRANG PHẨM hóa trang phẩm;mỹ phẩm;phấn sáp;phấn son
免税 MIỄN THUẾ PHẨM hàng miễn thuế
乳製 NHŨ CHẾ PHẨM sản phẩm chế biến từ sữa;sản phẩm sữa
上質 THƯỢNG CHẤT PHẨM thượng phẩm
輸送 THÂU TỐNG PHẨM hàng chuyên chở
贈呈 TẶNG TRÌNH PHẨM tặng vật
装飾 TRANG SỨC PHẨM đồ trang sức
特産輸出業者 ĐẶC SẢN PHẨM THÂU XUẤT NGHIỆP GIẢ hãng xuất khẩu đặc sản
化成 HÓA THÀNH PHẨM hóa chất
贈与 TẶNG DỮ,DỰ PHẨM tặng vật
箱罪 TƯƠNG,SƯƠNG TỘI PHẨM hàng đóng thùng (bằng giấy, gỗ)
特産 ĐẶC SẢN PHẨM Sản phẩm đặc biệt
林産 LÂM SẢN PHẨM lâm sản
技芸 KỸ NGHỆ PHẨM nghệ phẩm
工作 CÔNG TÁC PHẨM sản phẩm
贅沢 CHUẾ TRẠCH PHẨM xa xôi
特定 ĐẶC ĐỊNH PHẨM hàng cá biệt hóa
展覧 TRIỂN LÃM PHẨM hàng triển lãm
劣等 LIỆT ĐĂNG PHẨM CHẤT phẩm chất loại xấu
優秀 ƯU TUÙ PHẨM CHẤT phẩm chất cao cấp
主要 CHỦ,TRÚ YẾU PHẨM hàng chủ lực
輸出 THÂU XUẤT PHẨM CHẤT phẩm chất xuất khẩu
質入 CHẤT NHẬP PHẨM hàng cầm cố
芸術 NGHỆ THUẬT PHẨM tác phẩm nghệ thuật
窃盗 THIẾT ĐẠO PHẨM hàng mất trộm
手工 THỦ CÔNG PHẨM hàng thủ công
展示 TRIỂN THỊ PHẨM hàng triển lãm
加工 GIA CÔNG PHẨM sản phẩm đã gia công; sản phẩm đã chế biến; sản phẩm gia công; hàng gia công; sản phẩm chế biến; hàng chế biến
輸出目録 THÂU XUẤT PHẨM MỤC LỤC bản lược khai hàng xuất
密輸 MẶT THÂU PHẨM hàng lậu
副葬 PHÓ TÀNG PHẨM vật tuẫn táng; vật được chôn theo
附属 PHỤ THUỘC PHẨM phụ tùng kèm theo
輸出 THÂU XUẤT PHẨM MỤC danh mục chính thức hàng hóa xuất khẩu;mặt hàng xuất khẩu
注文 CHÚ VĂN PHẨM hàng đặt
服飾 PHỤC SỨC PHẨM đồ trang sức
中等 TRUNG ĐĂNG PHẨM CHẤT phẩm chất trung bình
鉄製 THIẾT CHẾ PHẨM đồ sắt
輸出 THÂU XUẤT PHẨM hàng xuất;hàng xuất cảng;hàng xuất khẩu;mặt hàng xuất khẩu
貴重 QUÝ TRỌNG,TRÙNG PHẨM vật phẩm quý báu; đồ quý giá; đồ quý báu; vật quý; vật báu; đồ quý; tiền bạc nữ trang…
船積質条件 THUYỀN TÍCH PHẨM CHẤT ĐIỀU KIỆN điều kiện phẩm chất khi bốc
盟外 MINH NGOẠI PHẨM hàng ngoài hiệp hội
最高 TỐI CAO PHẨM CHẤT phẩm chất loại một;phẩm chất tốt nhất
外国 NGOẠI QUỐC PHẨM hàng ngoại hóa
到着質条件 ĐÁO TRƯỚC PHẨM CHẤT ĐIỀU KIỆN điều kiện phẩm chất khi đến
中等 TRUNG ĐĂNG PHẨM phẩm chất bình quân khá
酪製 LẠC CHẾ PHẨM sản phẩm chế biến từ bơ sữa
貯蔵 TRỮ TÀNG PHẨM hàng lưu kho
舶来 BẠC LAI PHẨM hàng nhập khẩu
戦利 CHIẾN LỢI PHẨM chiến lợi phẩm
変質 BIẾN CHẤT PHẨM hàng hả hơi;hàng mất phẩm chất;hàng ôi
保税輸送 BẢO THUẾ PHẨM THÂU TỐNG chuyên chở hàng nợ thuế
並製 TỊNH CHẾ PHẨM Sản phẩm có chất lượng trung bình
輸入船荷証券 THÂU NHẬP PHẨM THUYỀN HÀ CHỨNG KHOÁN vận đơn hàng nhập
象徴 TƯỢNG TRƯNG PHẨM CHẤT phẩm chất tượng trưng
更生 CANH SINH PHẨM hàng tái chế; hàng tái sinh
必需 TẤT NHU PHẨM mặt hàng nhu yếu; nhu yếu phẩm
保税輸出許可書 BẢO THUẾ PHẨM THÂU XUẤT HỨA KHẢ THƯ giấy phép xuất kho hải quan
高級 CAO CẤP PHẨM CHẤT phẩm chất cao cấp
14:50:28, 24-03-2015
3409 Lượt xem