[kanji] Chữ Hán tự: PHỔ 普

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
通法 PHỔ THÔNG PHÁP luật phổ thông
PHỔ nói chung; đại thể
通株 PHỔ THÔNG HẬU,CHU cổ phiếu thông thường
通弾 PHỔ THÔNG ĐẠN,ĐÀN đạn tròn; đạn thường
通名詞 PHỔ THÔNG DANH TỪ Danh từ chung
通人 PHỔ THÔNG NHÂN Người bình thường
通の PHỔ THÔNG hiểm hóc
PHỔ THÔNG nôm na;sự thông thường; sự phổ thông;tầm thường;thông thường; phổ thông;thường;vừa
請場 PHỔ THỈNH TRƯỜNG nơi xây nhà
請する PHỔ THỈNH kiến trúc; xây dựng
PHỔ TUYỂN quyền bầu cử phổ thông
PHỔ THỈNH kiến trúc; sự xây dựng
PHỔ BIẾN phổ biến;sự phổ biến
段着 PHỔ ĐOẠN TRƯỚC quần áo thường ngày; quần áo bình thường; trang phục thường ngày; trang phục phổ thông
通鋼 PHỔ THÔNG CƯƠNG thép thường
PHỔ ĐOẠN bình thường; thông thường; thường thường; đều đặn; thường xuyên
通選挙 PHỔ THÔNG TUYỂN CỬ sự phổ thông đầu phiếu; sự bầu cử phổ thông
及率 PHỔ CẬP XUẤT tỷ lệ phổ cập
通科 PHỔ THÔNG KHOA Bộ binh
及版 PHỔ CẬP BẢN phiên bản phổ cập
通着 PHỔ THÔNG TRƯỚC thường phục
及する PHỔ CẬP phổ cập
通消耗 PHỔ THÔNG TIÊU HAO,HÀO hao hụt bình thường
PHỔ CẬP phổ cập;sự phổ cập
社団法人国際日本語及協会 XÃ ĐOÀN PHÁP NHÂN QUỐC TẾ NHẬT BẢN NGỮ PHỔ CẬP HIỆP HỘI Hiệp hội Dạy Tiếng Nhật
22:39:54, 15-03-2015
2755 Lượt xem