[kanji] Chữ Hán tự: PHỤC 伏

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
PHỤC TUYẾN chuẩn bị; phòng bị;tình tiết phụ (truyện)
流水 PHỤC LƯU THỦY nước ngầm
PHỤC THẾ Sự phục kích
PHỤC THẾ Sự phục kích
PHỤC BINH phục binh;quân mai phục;sự phục binh; sự mai phục
せ勢 PHỤC THẾ Sự phục kích
せる PHỤC bố trí (mai phục); đặt (đường ống);giấu đi; giấu giếm; che giấu;hướng xuống dưới; cúi xuống; nghiêng (mình);lật úp;lật; nghiêng
PHỤC cúi xuống lạy; bái lạy;nằm xuống; phủ phục xuống
する THƯ PHỤC chờ đợi cơ hội; chờ đợi trong cảnh tối tăm
THƯ PHỤC phần bị che khuất
する GIÁNG,HÀNG PHỤC đầu hàng
GIÁNG,HÀNG PHỤC sự đầu hàng; đầu hàng
調 ĐIỀU PHỤC lời nguyền rủa; câu nguyền
TIỀM PHỤC sự ẩn náu; phục kích;sự ủ bệnh
せする ĐÃI PHỤC phục binh
する BÌNH PHỤC phủ phục;vái lạy
MAI PHỤC mai phục
ねじせる PHỤC vặn (cánh tay ai); bắt phụ thuộc; bắt phục tùng
説きせる THUYẾT PHỤC bác bỏ; thuyết phục
うつせる PHỤC chúi mặt; ngã giập mặt; ngã sấp; ngã bổ nhào
待ち ĐÃI PHỤC sự mai phục; sự nằm rình; cuộc mai phục
腕立て OẢN LẬP PHỤC hít đất; chống đẩy
04:30:48, 11-03-2015
3917 Lượt xem