[kanji] Chữ Hán tự: THỂ 体 (phan 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CHÍNH,CHÁNH THỂ chính thể
大学 THÂN THỂ ĐẠI HỌC cơ thể học
を掘り出す TỬ THỂ QUẬT XUẤT khai quật
KHÁNG THỂ kháng thể
を横にする THÂN THỂ HOÀNH đặt mình
TỰ THỂ sự tự thân; chính;tự thân
映画 LẬP THỂ ẢNH,ÁNH HỌA phim nổi
TỬ THỂ hình hài;thây ma;thi hài;thi thể;tử thi;xác;xác chết
NHƯỢC THỂ mềm yếu (cơ thể mềm yếu);yếu kém (tổ chức đoàn thể);sự mềm yếu (cơ thể mềm yếu);sự yếu kém (tổ chức)
CỔ THỂ thể rắn; dạng rắn; chất rắn
税関制を整える THUẾ QUAN THỂ CHẾ CHỈNH cải thiện cơ chế
発光 PHÁT QUANG THỂ thể phát quang
口語 KHẨU NGỮ THỂ Kiểu khẩu ngữ; lối văn nói
半導 BÁN ĐAO THỂ chất bán dẫn;chất dẫn điện khi có nhiệt độ cao
賃金 NHẪM KIM THỂ HỆ hệ thống lương
長方 TRƯỜNG,TRƯỢNG PHƯƠNG THỂ Hình hộp
特異 ĐẶC DỊ THỂ CHẤT đặc tính riêng
美容 MỸ,MĨ UNG,DONG THỂ HAO,THAO môn thể dục mềm dẻo
構造 CẤU TẠO,THÁO THỂ cấu trúc; kết cấu; thân
給与 CẤP DỮ,DỰ THỂ CHẾ hệ thống tiền lương; cơ chế tiền lương; chế độ tiền lương
溺死 NỊCH,NIỆU TỬ THỂ xác chết đuối
染色 NHIỄM SẮC THỂ nhiễm sắc thể
六面 LỘC DIỆN THỂ lục lăng
透明 THẤU MINH THỂ thể trong suốt
結晶 KẾT TINH THỂ tinh thể
イソ THỂ chất đồng phân (hóa học)
被写 BỊ TẢ THỂ vật được chụp ảnh
経済 KINH TẾ THỂ CHẾ chế độ kinh tế;hệ thống kinh tế
水晶 THỦY TINH THỂ thấu kính
筆記 BÚT KÝ THỂ Kiểu viết thảo
政治 CHÍNH,CHÁNH TRI THỂ CHẾ chế độ chính trị
立方 LẬP PHƯƠNG THỂ lập phương; khối vuông; khối lập phương
固溶 CỔ DUNG,DONG THỂ thể rắn
脳下垂 NÃO HẠ THÙY THỂ tuyến yên
広告媒 QUẢNG CÁO MÔI THỂ phương tiện truyền thông về quảng cáo
アラタ THỂ thể allatum (sinh vật học)
著作文 TRỮ,TRƯỚC TÁC VĂN THỂ văn phong
外郭団 NGOẠI QUÁCH ĐOÀN THỂ tổ chức (vận động) hành lang
立憲政 LẬP HIẾN CHÍNH,CHÁNH THỂ chính thể lập hiến
非営利団 PHI DOANH,DINH LỢI ĐOÀN THỂ Tổ chức phi lợi nhuận
欧州共同 ÂU CHÂU CỘNG ĐỒNG THỂ Cộng đồng chung châu Âu
欧州製薬団連合会 ÂU CHÂU CHẾ DƯỢC ĐOÀN THỂ LIÊN HỢP HỘI Liên hiệp các hãng sản xuất dược Châu Âu
いったい全 TOÀN THỂ bất cứ cái gì; bất cứ ai; tóm lại
欧州経済共同 ÂU CHÂU KINH TẾ CỘNG ĐỒNG THỂ Cộng đồng Kinh tế Châu Âu
独立国家共同 ĐỘC LẬP QUỐC GIA CỘNG ĐỒNG THỂ Khối Thịnh vượng chung của các Quốc gia độc lập
欧州原子力共同 ÂU CHÂU NGUYÊN TỬ,TÝ LỰC CỘNG ĐỒNG THỂ Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử Châu Âu
ボランティア団 ĐOÀN THỂ tổ chức từ thiện; hội từ thiện
欧州石炭鉄鋼共同 ÂU CHÂU THẠCH THÁN THIẾT CƯƠNG CỘNG ĐỒNG THỂ Cộng đồng Than và Thép Châu Âu
アモルファス半導 BÁN ĐAO THỂ chất bán dẫn vô định hình
アジア太平洋移動通信 THÁI BÌNH DƯƠNG DI ĐỘNG THỂ THÔNG TÍN Hệ thống di động viễn thông Châu Á Thái Bình Dương
航空輸送業活動団 HÀNG KHÔNG,KHỐNG THÂU TỐNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ Nhóm Vận tải hàng không
上皮細胞増殖因子受容 THƯỢNG BỈ TẾ BÀO TĂNG THỰC NHÂN TỬ,TÝ THỤ,THỌ UNG,DONG THỂ Cơ quan cảm nhận yếu tố tăng biểu bì
オリンピック冬季競技団連合会 ĐÔNG QUÝ CẠNH KỸ ĐOÀN THỂ LIÊN HỢP HỘI Hiệp hội các Liên đoàn Thể thao Mùa đông Quốc tế
アジア太平洋電気通信共同 THÁI BÌNH DƯƠNG ĐIỆN KHÍ THÔNG TÍN CỘNG ĐỒNG THỂ Hệ thống viễn thông Châu Á Thái Bình Dương
カナダ・フランス・ハワイ天望遠鏡 THIÊN THỂ VỌNG VIỄN KÍNH Đài thiên văn Canada-Pháp-Hawaii
05:10:08, 11-03-2015
2993 Lượt xem