[kanji] Chữ Hán tự: THÔI 催

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THÔI cuộc hội họp; meeting
眠術 THÔI MIÊN THUẬT thôi miên thuật
眠剤 THÔI MIÊN TỀ thuốc ngủ
THÔI MIÊN sự thôi miên
涙弾 THÔI LỆ ĐẠN,ĐÀN bom cay
涙ガス THÔI LỆ hơi cay
促する THÔI XÚC bức xúc;hối;hối thúc;thôi thúc;thúc
促する THÔI XÚC thúc giục; giục; giục giã
THÔI XÚC sự thúc giục; sự giục giã
THÔI có triệu chứng; sắp sửa; cảm thấy;tổ chức (họp)
する CHỦ,TRÚ THÔI chủ trì; tổ chức; đăng cai; đỡ đầu
KHAI THÔI THỨC lễ khai trương
CHỦ,TRÚ THÔI sự chủ tọa
KHAI THÔI TRUNG trong phiên họp; đang họp; trong quá trình họp
する KHAI THÔI tổ chức
KHAI THÔI sự tổ chức; tổ chức
腿酒宴を THỐI TỬU YẾN THÔI đình đám
20:58:09, 15-03-2015
3050 Lượt xem