[kanji] Chữ Hán tự: TIÊN 先 (phan 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
真っ CHÂN TIÊN đầu tiên; trước nhất; sự dẫn đầu
仕入れ無指定買い付け委託 SĨ,SỸ NHẬP TIÊN VÔ,MÔ CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC đơn ủy thác đặt hàng tự do
経済優順位研究所 KINH TẾ ƯU TIÊN THUẬN VỊ NGHIÊN CỨU SỞ Hội đồng Ưu tiên Kinh tế
公益優 CÔNG ÍCH ƯU TIÊN sự ưu tiên lợi ích chung
取り引き THỦ DẪN TIÊN Khách hàng
ドリルの TIÊN mũi khoan
差し出し SAI XUẤT TIÊN Địa chỉ
16:53:23, 20-03-2015
2583 Lượt xem