[kanji] Chữ Hán tự: TÍNH 併

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
記する TÍNH KÝ viết sát vào nhau; viết cùng nhau
TÍNH KÝ sự viết sát vào với nhau
発する TÍNH PHÁT xảy ra cùng; xảy ra đồng thời; trùng hợp (bệnh tật)
TÍNH PHÁT sự cùng xảy ra; sự xảy ra đồng thời; sự trùng hợp (bệnh tật)
用する TÍNH DỤNG cùng sử dụng; sử dụng đồng thời
TÍNH DỤNG sự cùng sử dụng; sự sử dụng đồng thời
合する TÍNH HỢP kết hợp; hòa nhất; sáp nhập
TÍNH HỢP sự hòa nhập; sự kết hợp; sáp nhập
せる TÍNH hợp lại; kết hợp; hợp nhất
し乍ら TÍNH SẠ tuy nhiên; thế nhưng; mặc dầu vậy
TÍNH tuy nhiên; nhưng
する HỢP TÍNH sát nhập
HỢP TÍNH sát nhập; hợp nhất; kết hợp; sáp nhập
HỢP TÍNH CHỨNG biến chứng
町村合 ĐINH THÔN HỢP TÍNH sự hợp nhất thành phố và làng mạc
06:17:34, 12-03-2015
2919 Lượt xem