[kanji] Chữ Hán tự: TRƯỜNG 場 (phần 3)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
海水浴 HẢI THỦY DỤC TRƯỜNG nơi tắm nước biển; bồn tắm nước biển
国際市価格 QUỐC TẾ THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁCH giá quốc tê;giá thị trường quốc tế
公証役 CÔNG CHỨNG DỊCH TRƯỜNG Văn phòng công chứng
公証人役 CÔNG CHỨNG NHÂN DỊCH TRƯỜNG Văn phòng công chứng
農事試験 NÔNG SỰ THI NGHIỆM TRƯỜNG nơi thí nghiệm nông nghiệp
車の発着 XA PHÁT TRƯỚC TRƯỜNG bến xe
切符売り THIẾT PHÙ MẠI TRƯỜNG chỗ bán vé;nơi bán vé; quầy bán vé; cửa sổ bán vé
いかなる合でも TRƯỜNG HỢP trong mọi trường hợp; bất kỳ trường hợp nào xảy ra; trong bất kỳ trường hợp nào; trong bất kỳ hoàn cảnh nào
買い手市 MÃI THỦ THỊ TRƯỜNG thị trường của người mua; thị trường mà người mua là người mua quyết định
専用駐車 CHUYÊN DỤNG TRÚ XA TRƯỜNG chỗ đỗ xe riêng
組立て工 TỔ LẬP CÔNG TRƯỜNG nhà máy lắp ráp
生まれた SINH TRƯỜNG SỞ Nơi sinh; nơi chôn rau cắt rốn; quê hương
定まった ĐỊNH TRƯỜNG SỞ nơi chỉ định
サッカー TRƯỜNG sân banh
農業試験 NÔNG NGHIỆP THI NGHIỆM TRƯỜNG nơi thí nghiệm nông nghiệp
洗濯物干し TẨY TRẠC VẬT CAN TRƯỜNG nơi phơi quần áo
固定為替相 CỔ ĐỊNH VI THẾ TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG ngang giá chính thức
自転車置き TỰ CHUYỂN XA TRỊ TRƯỜNG nơi để xe đạp
飽和点(市) BÃO HÒA ĐIỂM THỊ TRƯỜNG dung lượng bão hòa ( thị trường)
直接為替相 TRỰC TIẾP VI THẾ TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG biểu thị trực tiếp tỷ giá
そうでない合は TRƯỜNG HỢP nếu không phải là trường hợp này
東京株式市 ĐÔNG KINH HẬU,CHU THỨC THỊ TRƯỜNG thị trường chứng khoán Tokyo
自由割引市 TỰ DO CÁT DẪN THỊ TRƯỜNG thị trường chiết khấu tự do
このような合に TRƯỜNG HỢP trong tình huống này; trong trường hợp này; trong trường hợp như thế này
寄り付け相(取引所) KÝ PHÓ TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG THỦ DẪN SỞ giá mở cửa (sở giao dịch)
寄り付き相(取引所) KÝ PHÓ TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG THỦ DẪN SỞ giá mở hàng (sở giao dịch)
セメント工 CÔNG TRƯỜNG nhà máy xi măng
アングラ劇 KỊCH TRƯỜNG nhà hát dưới mặt đất
フットボール TRƯỜNG sân banh
バースの発着 PHÁT TRƯỚC TRƯỜNG bến xe
東南部アフリカ共同市 ĐÔNG NAM BỘ CỘNG ĐỒNG THỊ TRƯỜNG Thị trường chung Đông và Nam Phi
06:43:51, 27-03-2015
2759 Lượt xem