[kanji] Chữ Hán tự: TỰ 似

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
通う TỰ THÔNG tương tự
合う TỰ HỢP hợp; tương xứng; vừa
合いの二人 TỰ HỢP NHỊ NHÂN đẹp đôi
合い TỰ HỢP hợp;sự tương xứng; sự vừa;tương xứng; vừa
TỰ giống;in như;tựa
ている TỰ giống nhau
たり寄ったり TỰ KÝ Tương tự như nhau; na ná như nhau
せる TỰ bắt chước;làm dáng;mô phỏng
顔絵 TỰ NHAN HỘI tranh chân dung
顔画 TỰ NHAN HỌA Tranh vẽ chân dung
顔書き TỰ NHAN THƯ Họa sĩ chân dung; sự vẽ chân dung
TỰ NHAN chân dung
LOẠI TỰ sự tương tự; sự giống nhau;tương tự
KHÔNG,KHỐNG TỰ sự tình cờ giống nhau
CHÂN TỰ bắt chước; mô phỏng
CHÂN TỰ sự bắt chước; sự mô phỏng
TƯƠNG,TƯỚNG TỰ sự tương tự; sự giống nhau; giống nhau
TỰ giống như; giống như là
人真 NHÂN CHÂN TỰ sự bắt chước
手真 THỦ CHÂN TỰ ra hiệu bằng tay;sự ra hiệu bằng tay
見本近品質 KIẾN BẢN CẬN TỰ PHẨM CHẤT phẩm chất gần như mẫu
04:56:38, 11-03-2015
3199 Lượt xem