[kanji] Chữ Hán tự: TƯ, TY 司

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
法部 TƯ,TY PHÁP BỘ bộ tư pháp
法省 TƯ,TY PHÁP TỈNH bộ tư pháp
法権 TƯ,TY PHÁP QUYỀN quyền tư pháp
TƯ,TY PHÁP bộ máy tư pháp; tư pháp
TƯ,TY THƯ người quản lý thư viện; thủ thư
TƯ,TY GIÁO đức cha
会者 TƯ,TY HỘI GIẢ chủ tịch;người dẫn chương trình; MC
会する TƯ,TY HỘI chủ trì
TƯ,TY HỘI chủ tịch;hội đồng thành phố; chủ trì; dẫn chương trình; MC
令部 TƯ,TY LỆNH BỘ bộ tư lệnh
TƯ,TY LỆNH tư lệnh; chỉ huy
寿 THỌ TƯ,TY món ăn sushi của nhật
に提出する THƯỢNG TƯ,TY ĐỀ XUẤT đệ trình
に報告する THƯỢNG TƯ,TY BÁO CÁO đệ trình
THƯỢNG TƯ,TY bề trên;cấp trên; ông chủ
PHÓ TƯ,TY LỆNH phó tư lệnh
HÀNH,HÀNG TƯ,TY trọng tài Sumo
CÔNG TƯ,TY Công ty; hãng (ở trung quốc)
握り寿 ÁC THỌ TƯ,TY cơm dấm nắm
手巻寿 THỦ CẢI THỌ TƯ,TY Sushi cuộn lại trong nori (tảo biển)
連合軍総令部 LIÊN HỢP QUÂN TỔNG TƯ,TY LỆNH BỘ bộ tổng tư lệnh quân đội đồng minh
中国核工業公 TRUNG QUỐC HẠCH CÔNG NGHIỆP CÔNG TƯ,TY Công ty Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc
中国遠洋運輸公 TRUNG QUỐC VIỄN DƯƠNG VẬN THÂU CÔNG TƯ,TY Công ty vận chuyển hàng hải Trung Quốc
中国技術輸出入公 TRUNG QUỐC KỸ THUẬT THÂU XUẤT NHẬP CÔNG TƯ,TY Công ty Xuất nhập khẩu kỹ thuật Quốc gia Trung Quốc
中国国際信託投資公 TRUNG QUỐC QUỐC TẾ TÍN THÁC ĐẦU TƯ CÔNG TƯ,TY Công ty Đầu tư và Tín thác Quốc tế Trung Quốc
中国石油天然ガス総公 TRUNG QUỐC THẠCH DU THIÊN NHIÊN TỔNG CÔNG TƯ,TY Công ty Dầu lửa Quốc gia Trung Quốc
14:16:32, 24-03-2015
2784 Lượt xem