[kanji] Chữ Hán tự: VỰC 域

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
外共通関税 VỰC NGOẠI CỘNG THÔNG QUAN THUẾ biểu thuế đối ngoại chung
VỰC vực
LƯU VỰC lưu vực
内貿易 ĐỊA VỰC NỘI MẬU DỊ,DỊCH buôn bán trong khu việc
ĐỊA VỰC cõi;khu vực;vành đai;vùng
CỰC VỰC vùng cực
KHU VỰC địa hạt;khu vực; phạm vi; lĩnh vực; khối
LÃNH,LĨNH VỰC lãnh thổ;lĩnh vực; vùng
THÀNH VỰC vùng của thánh thần; thánh địa
間取引 ĐỊA VỰC GIAN THỦ DẪN buôn bán liên khu vực
貿易 ĐỊA VỰC MẬU DỊ,DỊCH buôn bán liên khu vực
社会ビジョン ĐỊA VỰC XÃ HỘI mô hình xã hội khu vực
外貿易 ĐỊA VỰC NGOẠI MẬU DỊ,DỊCH buôn bán ngoài khu vực
HẢI VỰC vùng biển
再投資法 ĐỊA VỰC TÁI ĐẦU TƯ PHÁP Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng
全領 TOÀN LÃNH,LĨNH VỰC toàn cõi
房海通過許可書 PHÒNG HẢI VỰC THÔNG QUÁ HỨA KHẢ THƯ giấy chứng nhận hàng hải
定義 ĐỊNH NGHĨA VỰC miền xác định
税関 THUẾ QUAN VỰC lãnh thổ hải quan
安全地 AN,YÊN TOÀN ĐỊA VỰC sinh địa
自由地 TỰ DO ĐỊA VỰC vùng tự do
統計領 THỐNG KẾ LÃNH,LĨNH VỰC lãnh thổ thống kê
管轄地 QUẢN HẠT ĐỊA VỰC bản hạt
禁止地 CẤM CHỈ ĐỊA VỰC cấm địa
未開発水における養殖漁業 VỊ,MÙI KHAI PHÁT THỦY VỰC DƯỠNG THỰC NGƯ NGHIỆP Nuôi trồng thủy sản ở vùng chưa được khai thác
欧州経済地 ÂU CHÂU KINH TẾ ĐỊA VỰC Khu vực Kinh tế Châu Âu
鳥獣保護区 ĐIỂU THÚ BẢO HỘ KHU VỰC khu bảo tồn tự nhiên
飛行禁止空 PHI HÀNH,HÀNG CẤM CHỈ KHÔNG,KHỐNG VỰC khu vực cấm bay
自由貿易地 TỰ DO MẬU DỊ,DỊCH ĐỊA VỰC khu vực mậu dịch Tự do
娘たちと地のための開発・教育プログラム NƯƠNG ĐỊA VỰC KHAI PHÁT GIÁO DỤC Chương trình Giáo dục và phát triển vì con gái và cộng đồng
ASEAN地フォーラム ĐỊA VỰC Diễn đàn Khu vực ASEAN
排他的経済水 BÀI THA ĐÍCH KINH TẾ THỦY VỰC Vùng Kinh tế Độc quyền
カンボジア地経済開発協会 ĐỊA VỰC KINH TẾ KHAI PHÁT HIỆP HỘI Hiệp hội các Cơ quan Phát triển Kinh tế Địa phương Campuchia
アジア太平洋地 THÁI BÌNH DƯƠNG ĐỊA VỰC khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
ASEAN投資地 ĐẦU TƯ ĐỊA VỰC Khu vực Đầu tư ASEAN
ASEAN自由貿易地 TỰ DO MẬU DỊ,DỊCH ĐỊA VỰC Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN
中国・ASEAN自由貿易地 TRUNG QUỐC TỰ DO MẬU DỊ,DỊCH ĐỊA VỰC Khu vực mậu dịch tự do ASEAN và Trung Quốc
行政に関するアジア太平洋地機関 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH QUAN THÁI BÌNH DƯƠNG ĐỊA VỰC CƠ,KY QUAN Cơ quan hành chính phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương
06:23:59, 27-03-2015
2787 Lượt xem