Korean Mini Test

Korean Mini Test

Mini-Test

1) Choose the Korean particle that is being used correctly:

a) 저는 공원를 갔어요
b) 저는 펜을 있어요
c) 나는 친구가 만났어
d) 나는 병원 옆에 있어

2) Choose the adjective that is being used correctly:

a) 나의 친구는 행복해 사람이다
b) 나의 형은 똑똑했 남자이다
c) 나의 아버지는 재미있은 사람이다
d) 나의 어머니는 예쁜 사람이다

3) Choose the correct verb conjugation:

a) 저는 문을 열었어요
b) 저는 밥을 먹았어요
c) 저는 학교에 간았어요
d) 저는 친구를 만났요

4) Choose the honorific ending that is being used correctly:

a) 나는 학교에 갔어요
b) 나는 학교에 가요
c) 저는 학교에 갔어요
d) 저는 학교에 가겠어

5) Choose the irregular conjugation that is being conjugated correctly:

a) 저는 집을 짓었어요
b) 그 일이 어렵었어요
c) 저는 어제 너무 바빴어요
d) 저의 어머니는 예쁜다

6) Choose the proper translation for “I am a teacher”:

a) 나는 선생님이 아니다
b) 나는 선생님이다
c) 니는 학생이다
d) 나는 선생님을 만납니다

7) Choose the correct sentence:

a) 저는 빨리 조용하게 달렸어요
b) 나는 학교에 간았어요
c) 나는 의사를 아니다
d) 나는 돈이 없어

Answers:

1: d
2: d
3: a
4: c
5: c
6: b
7: d

Nếu các bạn muốn học tiếng Hàn Quốc qua Skype hãy vào Link này nhé

http://daytienghanquoc.com/

Lịch Khai giảng : http://daytienghanquoc.com/lich-khai-giang/

 

Lesson Learn Contain 

 Lesson 1

Lesson 2

Lesson 3

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 7

Lesson 8

Mini Test

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật