Mẫu câu 301 câu đàm thoại tiếng hoa bài 12

Mẫu câu 301 câu đàm thoại tiếng hoa bài 12

1.Cho tôi xem bộ quần áo đó một tí.
给我看看那件毛衣。
Gěi wǒ kàn kan nà jiàn máoyī

2. Bộ quần áo này không dài cũng không ngắn, tốt vô cùng!
这套衣服不长也不短,好极了。
Zhè tào yīfu bù cháng yě bù duǎn, hǎo jíle.

3. Cái phim đó không hay lắm, tôi không muốn xem.
那个电影不太好,我不想看。
Nà ge diànyǐng bù tài hǎo, wǒ bù xiǎng kàn

4. Xin anh giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho tôi một cái nhé!
请你给我介绍一下儿胡志明市吧!
Qǐng nǐ gěi wǒ jièshào yīxiàr Hú Zhìmíng shì ba!

5. Công việc của ngày hôm nay nhiều quá, tôi mệt vô cùng!
今天的工作很多,我累极了。
Jīntiān de gōngzuò hěnduō, wǒ lèi jíle.

6. Hôm nay, Đại Vệ nói với tôi, buổi tối có một bộ phim hay, anh ấy và tôi cùng đi xem, tôi nói, hôm nay tôi bận vô cùng, không thể đi xem được. Ngày mai, không có học (lên lớp). Bài tập không nhiều cũng không ít, tôi có thể đi xem được.
今天,大卫跟我说,晚上有一个好电影,他和我一起去看,我说,我忙极了,不可以去看。明天,我不上课。练习不多也不少,我可以去看。
Jīntiān, dà wèi gēn wǒ shuō, wǎnshang yǒu yí ge hǎo diànyǐng, tā hé wǒ yīqǐ qù kàn, wǒ shuō, wǒ máng jíle, bù kěyǐ qù kàn. Míngtiān, wǒ bú shàngkè. Liànxí bù duō yě bù shǎo, wǒ kěyǐ qù kàn.

7. Đây là áo len của Tiểu Trương mua. Anh ta mặc nhỏ quá, tôi mặc (thì) lớn quá, bạn hãy thử một cái xem như thế nào? Không dài cũng không ngắn, tốt vô cùng! Bao nhiêu tiền thế? (chắc) Không mắc lắm. Chúng ta đi hỏi Tiểu Trương xem.
这是小张买的毛衣。他穿太小,我穿太大,你试一下儿看怎么样? 不长也不短,好极了!多少钱? (可能)不太贵。我们去问问小张看。
Zhè shì xiǎo Zhāng mǎi de máoyī. Tā chuān tài xiǎo, wǒ chuān tài dà, nǐ shì yíxiàr kàn zěnmeyàng? Bù cháng yě bù duǎn, hǎo jíle! Duōshǎo qián? (Kěnéng) bú tài guì. Wǒmen qù wènwen Xiǎo Zhāng kàn.

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật