Ngữ Pháp N3 とても~ない Không thể nào mà ~

Ngữ Pháp N3 とても~ない Không thể nào mà ~

Giải thích : Dùng để thể hiện một cách mạnh mẽ rằng không thể nào làm được việc gì đó.
=> Ví dụ: こんな難しい問題はとても私には解けません。
Một bài toán khó như thế này thì tôi không thể nào giải nổi 
あの美しさはとても言葉では表現できない。
Vẻ đẹp ấy chẳng thể nào diễn tả bằng lời 
一度にこんなにたくさんの単語はとても覚えられません。
Không thể nào nhớ hết nhiều từ vững như thế này trong một lần 
=> Chú ý: とてもV可能形ない/見えない、分からない、聞こえないなど
Động từ chính thường được chia ở thể khả năng hoặc là tự động từ thể khả năng 
先生の説明が難しかったので、とても何も分からないよ。Cách giải thích của giáo viên khó hiểu quá, rất khó hiểu

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật