Ngữ pháp N3 ~さえ~ば~ Chỉ cần, ngay cả, thậm chí

Ngữ pháp N3 ~さえ~ば~ Chỉ cần, ngay cả, thậm chí

•	Giải thích: Dùng mẫu câu này khi để nhấn mạnh từ trước nó với ý 
nghĩa chỉ cần, ngay cả, thậm chí
•	Ví dụ:
あなたさえそばにいてくだされば、ほかには何もいりません。
Chỉ cần anh có mặt ở bên cạnh em, ngoài ra không cần gì hết
子供が元気でさえあれば、新はうれしかった。
Chỉ cần bọn trẻ khỏe mạnh là che mẹ vui rồi

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật