Ngữ Pháp N3 ~てき(~的)Mang tính ~

Ngữ Pháp N3 ~てき(~的)Mang tính ~

•	Ví dụ:
この店は家族的です
Quán ăn này có tính chất gia đình
この作文は個人的です
Bài viết này mang tính chất cá nhân
あの人は勤勉な的です
Người đó có tính rất chăm chỉ
この本は人文的です。
Cuốn sách mang tính nhân văn

https://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật