[Tiếng Nhật giao tiếp] – Chủ đề “Đọc và viết”

Học tiếng Nhật – Tiếng Nhật giao tiếp chủ đề “Đọc và viết”

Tôi đọc.私は読みます。watashi ha yomi masu
Tôi đọc một chữ cái.私は文字を読みます。watashi ha moji o yomi masu
Tôi đọc một từ.私は単語を読みます。watashi ha tango o yomi masu
Tôi đọc một câu.私は文を読みます。watashi ha bun o yomi masu
Tôi đọc một lá thư.私は手紙を読みます。watashi ha tegami o yomi masu
Tôi đọc một quyển sách.私は本を読みます。watashi ha hon o yomi masu
Tôi đọc.私は読みます。watashi ha yomi masu
Bạn đọc.あなたは読みます。anata ha yomi masu
Anh ấy đọc.彼は読みます。kare ha yomi masu
Tôi viết.私は書きます。watashi ha kaki masu
Tôi viết một chữ cái.私は文字を書きます。watashi ha moji o kaki masu
Tôi viết một từ.私は単語を書きます。watashi ha tango o kaki masu
Tôi viết một câu.私は文を書きます。watashi ha bun o kaki masu
Tôi viết một lá thư.私は手紙を書きます。watashi ha tegami o kaki masu
Tôi viết một quyển sách.私は本を書きます。watashi ha hon o kaki masu
Tôi viết.私は書きます。watashi ha kaki masu
Bạn viết.あなたは書きます。anata ha kaki masu
Anh ấy viết.彼は書きます。kare ha kaki masu

Dạy tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật