Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật: Phần 1

Ngữ pháp tiếng Nhật

 

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật

 

1_〜たばかり1_Vừa mới (làm gì)
2_ようになる2_Trở nên, trở thành
3_ことになる3_Vる・Vない+ことになる。 Được quyết định là, được sắp xếp là, trở nên
4_とても〜ない4_Không thể nào mà
5_〜らしい5_Có vẻ là, dường như là, nghe nói là
6_〜てはじめて6_Rồi thì mới, sau khi…rồi thì mới…
7_~ないで7_Xin đừng ~
8_~によって8_Do, vì, bởi, tùy vào
9_~のような9_Giống như, như là ~
10_~ば~ほど10_Càng ~ thì càng ~
11_~ばかり11_Toàn, chỉ ~
12_~は~で有名12_Nổi tiếng với, vì ~
13_N+を始め13_Trước tiên là, trước hết là
14_~的14_Mang tính~
15_~は~くらいです15_Khoảng cỡ, đến mức, như là…
16_~さえ~ば16_Chỉ cần, ngay cả, thậm chí~
17_~ほど17_Đến mức, nhất là, như là
18_~まま18_Cứ để nguyên, vẫn giữ nguyên tình trạng
19_~わざわざ19_Có nhã ý, có thành ý
20_~としたら20_Giả sử, nếu cho rằng…

Học tiếng Nhật

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật