Trợ từ “To” điều kiện trong tiếng Nhật

Cách sử dụng trợ từ dùng  mệnh đề “To” trong tiếng Nhật

 

Khi thảo luận trong điều kiện gì đó,hoặc trong tình huống nào đó TO có nghĩa là “nếu” hoặc “khi”

Ví dụ:

-Kangaeru to wakarimasu...nếu bạn suy nghĩa, bạn sẽ hiều nó.
Kangaeru: suy nghĩa
To:nếu(khi)
wakarimasu: hiều.
Kuji ni iku to,Sano san ni aemasu...Nếu bạn đi đến vào lúc 9h thì bạn có thể gặp anh Sano.
Kuji ni iku: đi đến vào lúc 9h
Aemasu: gặp
To:nếu(khi)
Tokyo ni tsuku to,ame ga futte imashita...Khi tôi đến Tokyo,trời đang mưa.
Tsuku: đên.
To: khi
Ame: mưa
Futte: đang mưa

 

Hỗ trợ học Hán tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật