Học Hán tự phải biết cách

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

https://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

https://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Từ hánÂm hán việtNghĩa
商品の権利証THƯƠNG PHẨM QUYỀN LỢI CHỨNG THƯchứng từ sở hữu hàng hóa
航空出荷通知HÀNG KHÔNG,KHỐNG XUẤT HÀ THÔNG TRI THƯvận đơn hàng không
重量明細申告TRỌNG,TRÙNG LƯỢNG MINH TẾ THÂN CÁO THƯphiếu trọng lượng
艙口検査報告THƯƠNG KHẨU KIỂM TRA BÁO CÁO THƯbiên bản giám định khoang
獣医検疫証明THÚ I,Y KIỂM DỊCH CHỨNG MINH THƯgiấy chứng nhận kiểm dịch động vật
植物検疫証明THỰC VẬT KIỂM DỊCH CHỨNG MINH THƯgiấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
郵便小包受取BƯU TIỆN TIỂU BAO THỤ,THỌ THỦ THƯbiên lai hàng kiện nhỏ
埠頭倉庫受取PHỤ ĐẦU THƯƠNG KHỐ THỤ,THỌ THỦ THƯphiếu lưu kho cảng
船長輸入申告THUYỀN TRƯỜNG,TRƯỢNG THÂU NHẬP THÂN CÁO THƯgiấy khai thuyền trưởng (hải quan)
架空の物語をGIÁ KHÔNG,KHỐNG VẬT NGỮ THƯbày chuyện
復航用船契約PHỤC HÀNG DỤNG THUYỀN KHẾ,KHIẾT ƯỚC THƯhợp đồng thuê tàu chuyến khứ hồi
取り立て通知THỦ LẬP THÔNG TRI THƯgiấy báo nhờ thu
取り扱い説明THỦ TRÁP THUYẾT MINH THƯsách hướng dẫn sử dụng
定期用船契約ĐỊNH KỲ DỤNG THUYỀN KHẾ,KHIẾT ƯỚC THƯhợp đồng thuê tàu định hạn
船積貨物申告THUYỀN TÍCH HÓA VẬT THÂN CÁO THƯbản kê hàng bốc
保税品輸出許可BẢO THUẾ PHẨM THÂU XUẤT HỨA KHẢ THƯgiấy phép xuất kho hải quan
免税品輸入申告MIỄN THUẾ PHẨM THÂU NHẬP THÂN CÁO THƯgiấy khai hàng miễn thuế
房海域通過許可PHÒNG HẢI VỰC THÔNG QUÁ HỨA KHẢ THƯgiấy chứng nhận hàng hải
利子払い渡し通LỢI TỬ,TÝ PHẤT ĐỘ THÔNG THƯphiếu cổ tức
信用状開設通知TÍN DỤNG TRẠNG KHAI THIẾT THÔNG TRI THƯgiấy báo có
信用状申し込みTÍN DỤNG TRẠNG THÂN VÀO THƯđơn xin mở thư tín dụng
鉄道貨物到着通知THIẾT ĐẠO HÓA VẬT ĐÁO TRƯỚC THÔNG TRI THƯgiấy báo đường sắt
手形振り出し通知THỦ HÌNH CHẤN,CHÂN XUẤT THÔNG TRI THƯgiấy báo hối phiếu
艙口封鎖検査報告THƯƠNG KHẨU PHONG TỎA KIỂM TRA BÁO CÁO THƯbiên bản giám định khoang
通関(税関)申告THÔNG QUAN THUẾ QUAN THÂN CÁO THƯgiấy hải quan
船舶用品購入計算用船THUYỀN BẠC DỤNG PHẨM CẤU NHẬP KẾ TOÁN THƯ DỤNG THUYỀNbản kê chi phí ứng trước thuê tàu
船舶用品購入計算THUYỀN BẠC DỤNG PHẨM CẤU NHẬP KẾ TOÁN THƯbản kê chi phí ứng trước thuê tàu
指定買い付け委託CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC THƯđơn ủy thác đặt hàng cố định
譲渡性定期預金証NHƯỢNG ĐỘ TÍNH,TÁNH ĐỊNH KỲ DỰ KIM CHỨNG THƯChứng chỉ tiền gửi chuyển nhượng được
積み換え品出荷許可TÍCH HOÁN PHẨM XUẤT HÀ HỨA KHẢ THƯgiấy phép xuất kho chuyển tải
債務負担捺印債務証TRÁI VỤ PHỤ ĐẢM NẠI ẤN TRÁI VỤ CHỨNG THƯhối phiếu một bản
無指定買い付け委託VÔ,MÔ CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC THƯđơn ủy thác đặt hàng tự do
記憶保持動作の必要な随時き込み読み出しメモリーKÝ ỨC BẢO TRÌ ĐỘNG TÁC TẤT YẾU TÙY THỜI THƯ VÀO ĐỘC XUẤTBộ nhớ truy cập ngẫu nhiên năng động

 

 

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật