Từ điển tiếng Anh: able -có thể

1 able có thể
2 about về
3 above trên
4 accept chấp nhận
5 accident tai nạn
6 accompany đi kèm
7 action hành động
8 actor diễn viên
9 actually thực sự
10 add cộng, thêm
11 address địa chỉ
12 adjective tính từ
13 adverb trạng từ
14 advertisement quảng cáo
15 afraid sợ
16 Africa Phi châu
17 after sau
18 afternoon chiều
19 afterwards sau đó
20 again lại, một lần nữa
21 against chống lại
22 agree đồng ý
23 air không khí
24 airplane máy bay
25 airport phi trường
26 all tất cả
27 allergy dị ứng
28 allow cho phép
29 allow cho phép
30 almost hầu như
31 almost hầu như
32 alone một mình
33 already rồi
34 alright được
35 also cũng
36 always luôn luôn
37 America Mỹ
38 American người Mỹ
39 and
40 angry giận dữ
41 animal thú vật
42 annoy quấy rầy
43 another một…khác
44 answer trả lời
45 answer câu trả lời
46 Antartica Nam cực
47 antibiotic kháng sinh
48 anyone bất cứ ai
49 anything bất cứ cái gì
50 anytime bất cứ lúc nào
51 apartment căn hộ
52 appear xuất hiện
53 appetizers món khai vị
54 apple táo
55 appointment buổi hẹn
56 approach tiếp cận
57 approximately xấp xỉ
58 approximately xấp xỉ
59 April tháng tư
60 are
61 arm cánh tay
62 arrive tới
63 art nghệ thuật
64 Asia Á châu
65 ask hỏi
66 assist trợ giúp
67 at tại
68 attend tham dự
69 August tháng tám
70 aunt dì, cô
71 aunt dì, cô
72 Australia Úc châu
73 avenue đại lộ

 

23:10:51, 04-03-2015
2415 Lượt xem