[Từ điển tiếng Nhật] 正 Chính P2

貿易品 BẤT CHÍNH MẬU DỊ,DỊCH PHẨM hàng lậu
ĐINH CHÍNH THƯ bản sửa đổi
NGHIÊM CHÍNH nghiêm minh
貿易 BẤT CHÍNH MẬU DỊ,DỊCH buôn lậu
する ĐINH CHÍNH đính;đính chính (đính chánh);sửa;sửa lại
HIỆU,GIÁO CHÍNH HỆ người đọc và sửa bản in; người hiệu đính
NGHIÊM CHÍNH nghiêm chỉnh; nghiêm túc
直な BẤT CHÍNH TRỰC giảo trá
する ĐINH CHÍNH sửa chữa; đính chính
する HIỆU,GIÁO CHÍNH hiệu chỉnh; sửa bài; hiệu đính; sửa chữa
BẤT CHÍNH TRỰC sự không trung thực;Không trung thực
ĐINH CHÍNH hiệu đính;sự sửa chữa; sự đính chính
HIỆU,GIÁO CHÍNH sự hiệu chỉnh; sự sửa bài (báo chí); sự sửa chữa; hiệu chỉnh; sửa bài; hiệu đính
BẤT CHÍNH bất chánh;việc làm bất chính; việc xấu; việc phi pháp;bất chính; xấu; không chính đáng
関税率 BỔ CHÍNH QUAN THUẾ XUẤT suất thuế bù trừ
CANH CHÍNH sự sửa lại; sửa lại; sửa; sửa chữa; chữa
証書 CÔNG CHÍNH CHỨNG THƯ Tài liệu đã công chứng; giấy tờ có dấu công chứng
BỔ CHÍNH sự bổ chính; sự sửa sai
THỊ CHÍNH sự đúng; sự phải;sự xem xét lại; sự duyệt lại
CÔNG CHÍNH công bằng; công bình; không thiên vị;sự công bằng; sự công bình; sự không thiên vị
CHÍNH NGUYỆT tết
CẢI CHÍNH ÁN đề án sửa đổi; phương án sửa đổi; dự thảo sửa đổi
する KIỂU CHÍNH uốn thẳng; sửa; chỉnh thẳng; chữa; sửa chữa
する CẢI CHÍNH cải cách
TĂNG CHÍNH sư trụ trì
申込 THÍCH CHÍNH THÂN VÀO chào giá phải chăng
KIỂU CHÍNH sự uốn thẳng; chỉnh thẳng; chỉnh
する CẢI CHÍNH cải chính; sửa chữa; thay đổi
通知書 TU CHÍNH THÔNG TRI THƯ giấy báo sửa đổi
THÍCH CHÍNH HÓA định mức
直な CHÂN CHÍNH TRỰC thẳng tắp
CẢI CHÍNH sự cải chính; sự sửa chữa; sự thay đổi; sự chỉnh sửa; cải chính; sửa chữa; sửa đổi; chỉnh sửa
TU CHÍNH ÁN bản sửa đổi
包装 THÍCH CHÍNH BAO TRANG bao bì thích đáng
CHÂN CHÍNH chân chính;đoan chính (đoan chánh)
TẨM CHÍNH NGUYỆT Việc không đi chơi đâu vào ngày Tết (chỉ ở nhà nằm ngủ)
ペン TU CHÍNH bút xoá; bút tẩy
利潤 THÍCH CHÍNH LỢI NHUẬN Lợi nhuận hợp lý
ĐẠI CHÍNH thời Taisho; thời Đại Chính
する TU CHÍNH vun vén;xét lại
価格 THÍCH CHÍNH GIÁ CÁCH giá phù hợp; giá phải chăng
する TU CHÍNH chỉnh sửa; sửa đổi; bổ sung
クレーム THÍCH CHÍNH khiếu nại hợp lý
23:19:57, 27-02-2015
3503 Lượt xem