Từ vựng tiếng Anh thường dùng Nhất

Give up :từ bỏ

Take off :cởi ra

Wash up :rữa chén

Go on :tiếp tục

Look up :tra (từ điển)

Put on :mặc, đội vào

Turn on :mở, bật (quạt, đèn…)

Turn off :tắt (quạt, đèn…)

Turn up : đến, có mặt

Turn around : quay lại

Lie down :nằm xuống

Look after : chăm sóc

Take after :giống

Go off :nổ

Try out :thử

Hold up :hoãn lại

Hurry up :nhanh lên

Catch sight of :bắt gặp

Lose sight of :mất hút

Make fun of :chế diễu

Lose track of :mất dấu

Take account of :lưu tâm

Take note of :để ý

Take care of :chăm sóc

Take advantage of :lợi dụng

Take leave of :từ biệt

Give birth to : sanh con

Give place to :nhường chỗ

Give way to :nhượng bộ, chịu thua

Pay attention to :chú ý

Put an end to :kết thúc

Put a stop to :chấm dứt

Set fire to :đốt cháy

Make a contribution to : góp phần

Lose touch with :mất liên lạc

Keep pace with :theo kịp

Keep correspondence with :liên lạc thư từ

Make room for : dọn chỗ

Make allowance for :chiếu cố

Show affection for :có cảm tình

Feel pity for :thương xót

Feel regret for :ân hận

Feel sympathy for :thông cảm

Take/have pity on :thương xót

Make a decision on :quyết định

Make complaint about :kêu ca, phàn nàn

Make a fuss about :làm om xòm

Play an influence over :có ảnh hưởng

Get victory over :chiến thắng

Take interest in :quan tâm

Have faith in :tin tưởng

Feel shame at : xấu hổ

Have a look at : nhìn

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật