[Từ vựng tiếng Nhật] – Từ vựng N3 ( 901-950)

Học tiếng Nhật – Từ vựng tiếng Nhật trình độ N3 (từ 901-950)

901 すなわち Có nghĩa là, cụ thể là, nghĩa là
902 素晴らしい すばらしい Tuyệt vời, lộng lẫy, tráng lệ
903 スピーチ Bài phát biểu
904 全て すべて Tất cả, toàn bộ, hoàn toàn, nói chung, hoàn toàn
905 済ませるすませる Được hoàn thành
906 角 すみ Râu
907 すみません(感) Xin lỗi
908 為る する Để thay đổi, để được sử dụng, để đạt đến
909 すると すると Về điểm ấy
910 鋭い せい Chiều cao, tầm vóc
911 正 せい (hợp lý) đúng sự thật, thường xuyên
912 生 せい Dự thảo ,thô, chưa qua chế biến
913 性 せい Giới tính
914 所為 せい Nguyên nhân, lý do, lỗi
915 性格 せいかく Nhân vật, tính cách
916 正確 せいかく Chính xác, đúng giờ, tính chính xác, tính xác thực, tính xác thực
917 世紀 せいき Thế kỷ, thời đại
918 請求 せいきゅう Khiếu nại, yêu cầu, ứng dụng, yêu cầu
919 税金 ぜいきん Thuế, nhiệm vụ
920 清潔 せいけつ Sạch
921 制限 せいげん Hạn chế, hạn chế, hạn chế
922 成功 せいこう Thành công
923 生産 せいさん Sản xuất
924 正式 せいしき Hợp thức, chính thức
925 精神 せいしん Tâm trí, linh hồn, trái tim, tinh thần, ý định
926 成人 せいじん Người lớn
927 精々 せいぜい Nhất, tốt nhất, tối đa càng nhiều càng tốt
928 成績 せいせき Kết quả, kỷ lục
929 製造 せいぞう Sản xuất
930 贅沢 ぜいたく Sang trọng, lãng phí
931 成長 せいちょう Tăng trưởng, phát triển đến tuổi trưởng thành
932 制度 せいど Hệ thống, tổ chức, tổ chức
933 青年 せいねん Thanh niên
934 製品 せいひん Sản xuất hàng hóa, thành phẩm
935 政府 せいふ Chính phủ, hành chính
936 生物 せいぶつ Nguyên liệu thực phẩm
937 生命 せいめい Cuộc sống, sự tồn tại
938 整理 せいり Phân loại, sắp xếp, điều chỉnh, quy định
939 咳 せき Ho
940 石炭 せきたん Than
941  絶滅 ぜつめつ Phá hủy, sự tuyệt chủng
942 責任 せきにん Nhiệm vụ, trách nhiệm
943 石油 せきゆ Dầu, dầu khí, dầu hỏa 
944 世間 せけん Thế giới, xã hội
945 説 せつ Lý thuyết
946 積極的 せっきょくてき Tích cực, năng động, chủ động
947 設計 せっけい Kế hoạch, thiết kế
948 絶対 ぜったい Tuyệt đối, vô điều kiện
949 セット Đặt
950 設備 せつび Thiết bị, phương tiện, cài đặt

  Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật