Từ vựng chuyên ngành “Giáo dục” (p1)

音楽..Âm nhạc
医者..Bác sĩ 
学校医....Bác sĩ học đường 
授業...Bài học 
問題 練習問題...Bài tập 
宿題..Bài tập về nhà 
演習問題...Báocáo khoa học 
実習卒業報告...Báo cáo thực tập tốt nghiệp
証明書..Bằng
資格証明書....Bằng cấp
卒業証書...Bằng tốt nghiệp
資料を編集する....Biên soạn ( giáo trình)
秘訣...Bí quyêt (học)
学校をやめる..Bỏ học
教育省...Bộ giáo dục
部門.....Bộ môn
感化....Cảm hóa
高等.....Cao đẳng
博学....Cao học
化学工業...Công nghiệp hóa học
答案を採点する...Chấm bài
専攻....Chuyên ngành(môn học)
専門....Chuyên môn
転校....Chuyển trường
試験の答案を調べる....Chấm thi
学科科長...Chủ nhiệm bộ môn
主題 , テーマ....Chủ điểm
話題 , トピック....Chủ đề
証明書....Chứng chỉ
科学技術 , テクノロジ.....Công nghệ
修士過程.....Cử nhân
私立大学....Đại học dân lập
教える...Dạy, chỉ
養成する......Đào tạo
遠隔教育...Đào tạo từ xa
職業教育....Đào tạo nghề
道徳 , 倫理的...Đạo đức
推計....Đánh giá
入学試験問題......Đề thi tuyển
通学....Đi học
点数 , 点....Điểm
標準ポイント....Điểm chuẩn
名簿を点検する.......Điểm danh
矯正....Điều chỉnh
学生服...Đồng phục học sinh
合格点....Điểm đậu
平均点....Điểm trung bình
休講届....Đơn xin nghỉ (dạy
良い点.....Điểm giỏi
優れた点.....Điểm xuất sắc

Dạy tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật