Luyện nghe

Luyện nghe N1 – 41
Luyện nghe N1 – 42
Luyện nghe N1 – 43

Th11 04

Luyện nghe N1 – 36
Luyện nghe N1 – 37
Luyện nghe N1 – 38

Th11 02

Luyện nghe N1 – 31
Luyện nghe N1 – 32
Luyện nghe N1 – 33

Th10 29

Luyện nghe N1 – 21
Luyện nghe N1 – 22
Luyện nghe N1 – 23

Th10 20

Luyện nghe N1 – 16
Luyện nghe N1 – 17
Luyện nghe N1 – 18

Th10 19

Luyện nghe N1 – 01
Luyện nghe N1 – 02
Luyện nghe N1 – 03

Th10 06