Từ vựng

301 日常 にちじょう Bình thường, thường xuyên, hàng ngày, thông thường
302 日曜 にちよう Chủ Nhật
303 日光 にっこう Ánh sáng mặt trời

Th2 09

201 当時 とうじ Tại thời điểm đó, trong những ngày
202 動詞 どうし Động từ
203 同時 どうじ Đồng thời, cùng một thời gian, đồng bộ

Th2 09

101 父親 ちちおや cha
102 知能 ちのう thông minh, bộ não
103 地平線 ちへいせん chân trời

Th1 27

1 体温 たいおん nhiệt độ
2 大会 たいかい quy ước, giải đấu, hàng loạt cuộc họp, cuộc biểu tình
3 大気 たいき bầu không khí

Th1 15

951 絶滅 ぜつめつ Phá hủy, sự tuyệt chủng
952 節約 せつやく Kiệm, tiết kiệm
953 是非 ぜひ Chắc chắn, không có thất bại

Th12 29

901 すなわち Có nghĩa là, cụ thể là, nghĩa là
902 素晴らしい すばらしい Tuyệt vời, lộng lẫy, tráng lệ
903 スピーチ Bài phát biểu

Th12 22

851 信仰 しんこう Đức tin, niềm tin, tín ngưỡng
852 信号 しんごう Đèn giao thông, tín hiệu
853 人工 じんこう Nhân tạo, do con người tạo ra, con người làm việc, kỹ năng con người

Th12 11

801 条件 じょうけん điều kiện, điều khoản
802 正午 しょうご buổi trưa, giữa ngày
803 正直 しょうじき trung thực, tính toàn vẹn, sự thẳng thắn

Th11 23

751 週 しゅう tuần
752 州 しゅう Bãi cát
753 十 じゅう mười

Th11 10

701 支出 ししゅつ Chi tiêu,chi phí
702 事情 じじょう Tình hình ,sự tình
703 詩人 しじん Nhà thơ

Th11 04

651 叫ぶ さけぶ La hét ,khóc
652 避ける さける Tránh khỏi ,ngăn ngừa
653 支える ささえる Tbị khóa ,chông đỡ

Th11 01

601 小包 こづつみ Bưu phẩm ,gói
602 事 こと Chuyện ,vấn đề
603 異なる ことなる Khác nhau,không đồng ý

Th10 29

551 語 ご Từ ,ngôn ngữ
552 恋 こい Tình yêu,yêu
553 濃い こい Dày ,đậm

Th10 25

501 経験 けいけん Kinh nghiệm
502 傾向 けいこう Khuynh hướng
503 警告 けいこく Cảnh cáo

Th10 23

451 筋肉 きんにく Cơ bắp
452 金融 きんゆう Tiền tệ lưu thông
453 金曜 きんよう Thứ 6

Th10 20

401 義務 ぎむ Nghĩa vụ ,trách nhiệm
402 疑問 ぎもん Câu hỏi ,vấn đề
403 逆 ぎゃく Ngược lại ,đối diện

Th10 20

351 感謝 かんしゃ Cám ơn ,cảm tạ
352 患者 かんじゃ Người bệnh
353 勘定 かんじょう Tính tiền

Th10 20

301 型 かた Hình dạng,mô hình
302 肩 かた Vai ,bờ vai
303 硬い かたい Cứng ,ương ngạnh

Th10 20

251 会合 かいごう Cuộc họp
252 外交 がいこう Ngoại giao
253 開始 かいし Bắt đầu

Th10 20

251 散 … tán  … サン バ… phấn tán, tản mát
252 賛 … tán  … サン … たす.ける たた.える … tán đồng, tán thành
253 残 … tàn  … ザン サン … のこ.る のこ.す そこな.う のこ.り

Th10 18