Luyện nghe

Luyện nghe N2 – 36
Luyện nghe N2 – 37
Luyện nghe N2 – 38

Th11 01

Luyện nghe N2 – 21
Luyện nghe N2 – 22
Luyện nghe N2 – 23

Th10 20

Luyện nghe N2 – 16
Luyện nghe N2 – 17
Luyện nghe N2 – 18

Th10 19