Luyện nghe

Luyện nghe N4 – 36
Luyện nghe N4 – 37
Luyện nghe N4 – 38

Th10 30

Luyện nghe N4 – 26
Luyện nghe N4 – 27
Luyện nghe N4 – 28

Th10 22

Luyện nghe N3 – 16
Luyện nghe N3 – 17
Luyện nghe N3 – 18

Th10 19

Luyện nghe N4 – 21
Luyện nghe N4 – 22
Luyện nghe N4 – 23

Th10 19